Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Metodická podpora a rozvoj kvality sociálních služeb

Aktuální informace (11. 8. 2017): 

Indikátor - sociální poradenství

 

Vážení poskytovatelé,

dovolte mi Vás informovat s upřesněním indikátoru v metodice resp. systému KISSOS. S prvně vykázanými daty budeme pracovat s rezervou, proto není důvod k panice. Indikátor SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ  prosím nadále sledujte jako: ČAS strávený SOCIÁLNÍ  PRACÍ vůči TŘETÍ OSOBĚ, tedy potencionálnímu zájemci o službu nebo např. rodinnému příslušníkovi, který shání informace pro zajištění sociální služby pro např. člena domácnosti. 

Odůvodnění:

Liberecký kraj přistoupil na sledování potřeb, tudíž sledování sociálního poradenství vůči uživatelům jako základní činnosti, by bylo proti tomuto smyslu. Samotné základní poradenství patří mezi nástroje uspokojovaných potřeb uživatele sociální služby. 

Aktuální informace (11. 8. 2017): Pečovatelská služba

 

Ve věci dojezdovosti je vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí takové:

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška“), uvádí, že výše úhrady je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. To znamená, že čas potřebný k přemístění pracovníka do domácnosti klienta je již započítán do celkové částky za prováděný úkon (např. běžný úklid a údržba domácnosti).  Poskytovatel by měl mít v rámci poskytování činností stanovenou výši úhrad za prováděné úkony, a to na základě kalkulace celkových nákladů spojených s úkonem. Z toho plyne, že by měl mít do částky za úkon započítány i náklady na dopravu, personální kapacitu, režii apod. Pak nebude nutné řešit, zda se cesta za klientem přiměřeně započítává do úkonu a jakým způsobem. Vykazovat cestovné jako zvláštní položku ke každému úkonu není možné, protože cena za úkon není rozdělena na cestu a samotné provádění činností. Čas na cestě za uživatelem se přiměřeně započítává do doby nezbytné k zajištění úkonu. Lze předpokládat, že vybírané úhrady od klientů nepokryjí celkové náklady služby, avšak pečovatelská služba je sociální službou určenou pro osoby v nepříznivé sociální situaci a činnost je zpravidla dofinancovávána i z jiných veřejných zdrojů.

Ve věci nastavení úhrad a s tím souvisejících ceníků či tarifů, je vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí takové:

Je možné, aby poskytovatel měl dva ceníky. Je pochopitelné, že do těžko dostupných lokalit v horských oblastech je doprava ekonomicky náročnější a poskytovatel to může ve svém ceníku zohlednit. Stále přitom platí, že o způsobu účtování musí být klient předem informován a že celková výše úhrad od klienta nesmí přesáhnout max. limity uvedené ve vyhlášce. Vše je potřeba mít řádně vysvětleno ve vnitřcích pravidlech poskytovatele.

Jakékoli další varianty účtování, které si poskytovatel stanoví, musí být vždy v souladu s dobrými mravy a veškerá kalkulace musí stát na reálných a odůvodněných podkladech. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Zpracovávám...