Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

17.1.2022

Finanční vypořádání dotace na rok odporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje 2021 (dofinancování)

Finanční vypořádání je nutné pedložit do 19. 2. 2022.

Formulář pro závěrečné vyúčtování - dofinancování 2021

 

1. 10. 2021

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (dofinancování)

Dne 21. 9. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 409/21/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v souvislosti s dofinancováním. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:   Podpořené subjekty                                                                                                                                                                                                                                                                Nepodpořené subjekty

26. 5. 2021

Dne 25.5. 2021 schválilo Zastupitesltvo Libereckého kraje usnesením č. 216/21/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na podpru sociálních služeb v Libereckém kraji  (dofinancování) na rok 2021  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                od 8. července 2021 do 23. července 2021.

Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování

Pravidla pro poskytování

Vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Rozpočet nákladů

Příloha č. 2  - Elektronicky podepsaná žádost        

Příloha č. 3 - Doplněné údaje v Katalogu

 

4. 9. 2020

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (předfinancování)

Dne 25. 8. 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 267/20/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:    Podpořené subjekty (soubor pdf)

                                                                                                                   Nepodpořené subjekty (soubor pdf)

20. 3. 2020

Mimořadné Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 17. 3. 2020 schválilo  Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                       od 15. května 2020 do 29. května 2020.

 

* Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Více informací k evidenci skutečných majitelů naleznete na webu: Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky