Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

5.1. Podpora sociálních služeb

Podprogram č. 5.1. Podpora sociálních služeb bude sloučen s bývalým podprogramem č. 5.2 Podrogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

5.1

Název podprogramu

Podprogram na podporu sociálních služeb

Správce podprogramu

Odbor sociálních věcí

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Podpora vybraných druhů registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění

Předmět podpory

  1. Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen DF LK) se poskytuje na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.


  1. Dotace z DF LK se poskytuje na úhradu nákladů, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a s komunitními plány obcí, v jejichž regionu je služba poskytována.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z DF LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají sídlo na území České republiky a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje.

Příspěvkové organizace kraje a sociální služby působící v rámci protidrogové politiky, kterým byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje.


Hodnotící orgán kraje

Odbor sociálních věcí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Diana Ahmadi., diana.ahmadi@kraj-lbc.cz

Další informace