Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2015

Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj


Doporučující "Metodika pro poskytovatele sociálních služeb"


Všem krajům v ČR byla Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta „Metodika k systému financování sociálních služeb na krajské úrovni v kontextu §101a Zákona o sociálních službách“. Krajská metodika vychází z ministerské metodiky a je upravena na podmínky Libereckého kraje.

Hodnoty v metodice kraje jsou doporučující a jsou převzaté z metodiky MPSV. Kraj bude tyto hodnoty na základě nových analýz a získaných dat od poskytovatelů působících v Libereckém kraji přehodnocovat a v průběhu podporovaných let upravovat.

Nyní je vycházeno z hodnot stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Metodika pro poskytovatele 2015

Přílohy:

Vzor formuláře Žádosti poskytovatele služby o finanční podporu sociální služby pro rok 2015 Použije se pouze v případě nefunkčnosti internetové aplikace OKslužby- poskytovatel

Žádost o podstatnou změnu 

Vzory evidence plnění kvantitativních indikátorů

Vzory evidence plnění kvalitativních indikátorů

Formulář hlášení dalšího zdroje financování


Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Finanční prostředky, které kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2015 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015

Dne 24. 2. 2015 schválilo zastupitelstvo kraje výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2015. Výsledky jsou zveřejněny zde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinancování sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Finanční prostředky, které kraj obdržel na základě Dodatku k Rozhodnutí č. 1 MPSV pro r. 2015 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015

Dne 29. 9. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje na základě usnesení č. 399/15/ZK o dofinancování sociálních služeb na rok 2015. Výsledky jsou zveřejněny v přiloženém souboru: Dofinancování 2015

Odbor sociálních věcí KÚLK v měsíci říjnu zajistí podepsání dodatků smluv dotčenými subjekty. Poté budou finanční prostředky distribuovány konečným příjemcům.

Kontaktní osoby pro podpisy dodatků ke smlouvám:

Miloš Kupec, DiS.,     email: milos.kupec@kraj-lbc.cz,        telefon: 485 226 679

Bc. František Řepík    email: frantisek.repik@kraj-lbc.cz,    telefon: 485 226 677

Dana Straková            email: dana.strakova@kraj-lbc.cz,      telefon: 485 226 659

 

                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harmonogram schvalování výší finanční podpory pro podpořené sociální služby na rok 2015

Rada Libereckého kraje                                                                                          10. 2. 2015

Sociální výbor Zastupitelstva Libereckého kraje                                         17. 2. 2015

Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje                                        19. 2. 2015

Zastupitelstvo Libereckého kraje                                                                       24. 2. 2015

Zveřejnění výsledků dotačního řízení                                       po ověření usnesení na webových stránkách kraje

 

Vzor Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu naleznete zde

Vzor Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje naleznete zde

Formuláře pro Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání   Závěrečná zpráva do 15.1.2016  ,  Vyúčtování a oznámení do 5. 2. 2016

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, upozorňuje poskytovatele sociálních služeb žádajících o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na zohlednění plánovaného navýšení platů.

„Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015 je  dostupné na www: /cs/19408

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb k podávání žádostí o dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2015

Pozvánka na seminář MPSV k dotačnímu řízení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji - Program podpory A

Výzva - dotační řízení pro rok 2015

Povinné přílohy žádosti