Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2019

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2019

11. 3. 2019

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2019 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2019 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019)

V únoru 2019 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 193/19/RK a 58/19/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2019 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: 1_kolo_2019


Výsledky  mimořádného dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2019

1. 10. 2019

Výsledky mimořádného kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2019 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2019 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019)

V září 2019 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 1666/19/RK a 419/19/ZK, výsledky mimořádného kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2019 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde:   dofinancovani_2019

 

 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU O DOFINANCOVÁNÍ R. 2019

Vážení žadatelé o finanční podporu na rok 2019,

informujeme Vás, že jsme obdrželi zprávu od MPSV, coby správce IT softwaru (prostřednictvím, kterého jsou podávány žádosti o dotaci),

že žádost o dofinancování sociálních služeb bude možné aplikačně podat prostřednictvím systému OKslužby – poskytovatel,

od 1. 8. 2019 do 7. 8. 2019.

Za komplikace, které nejsou způsobeny na straně kraje, se omlouváme.

V Liberci 11. 7. 2019


 

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

28. 6. 2019

Liberecký kraj na základě usnesení orgánů kraje č. 1222/19/RK a 306/19/ZK vyhlašuje mimořádné kolo dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno na základě obdrženého dodatku k Rozhodnutí č. 1 od MPSV v rámci dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019.

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín od 29. 7. 2019 do 7. 8. 2019.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete v přiloženém souboru: Vyhlášení dotačního řízení v oblasti soc. služeb 2019 mimořádné kolo

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků        (předkládají všichni žadatelé), (PDF);
 2. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF); 
 3. Počty úvazků a požadovaná částka finanční podpory (předkládají všichni žadatelé),  Počty úvazků a požadovaná částka finanční podpory
 4. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančníčního zdroje (libovolný formát - nepovinná příloha).

Vzorový dodatek - Smlouva - příspěvek zřizovatele

Vzorový dodatek - Smlouva - dotace

Prohlášení o bezdlužnosti -   Prohlášení_bezdlužnost


Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2019

11. 3. 2019

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2019 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2019 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019)

V únoru 2019 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 193/19/RK a 58/19/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2019 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: 1_kolo_2019


 


Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2019

 

Dne 28. 8. 2018 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 302/18/ZK, termín dotačního řízení na rok 2019 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu .

Žádost o finanční podporu pro rok 2019 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 15. října do 30. listopadu 2018.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete v přiloženém souboru: Vyhlaseni_2019

 

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF) (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF); Bezdluznost
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF);
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 4 k této žádosti; Rozdeleni nakladu
 5. Organogram pracovníků v přímé péči dle § 115 zákona o sociálních službách a ostatních pracovníků k 1. 1. 2019 (předkládají všichni žadatelé za každou sociální službu samostatný organogram, vč. výše úvazků pracovníků zaokrouhleného na 2 desetinná místa), (PDF);
 6. Informace o uplatnění statutu dodatkové dovolené v roce 2019 (předkládají pouze žadatelé za služby s ambulantní a terénní formou poskytování, které tento statut uplatňují, formulář LK), viz příloha č. 6 k této žádosti; Dodatkova_dovolena
 7. Informace o „bezúhradových uživatelích“ dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2019, formulář LK), viz příloha č. 7 k této žádosti; Bez_uhrady
 8. Informace o webových stránkách – prolink na webové stránky poskytovatele (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 8 k této žádostiInformace_web 
 9. Informace o úhradách od uživatelů (vyplní pouze služby sociální péče - týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních), viz příloha č. 9 k této žádosti   uhrady.

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.


Kritéria:  Kriteria_2019

Metodika pro poskytovatele 2019: /oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-pro-rok-2-0-1-9


Priority kraje pro rok 2019:

 1. Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují uživatelům služeb žít v jejich přirozeném prostředí, a které pružně reagují na měnící se potřeby uživatelů služeb, a jsou dostupné v časovém rozmezí alespoň od 7:00 hod – 19:00 hod, o víkendech a svátcích a poskytují služby uživatelům s vysokou mírou podpory;
 2. podpora pobytových sociálních služeb, které vykazují vysoký podíl uživatelů s vysokou mírou podpory;
 3. podpora sociálních služeb určených osob s těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního nervového systému a to především roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jinými nemocemi nervové soustavy, např. Hungtingtonovou nemocí, nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod., a to v progresivní formě a v pokročilém stádiu, kdy již rodina i při další pomoci nezvládne péči v domácím prostředí;
 4. podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním;
 5. podpora sociálních služeb, které řeší potřeby osob s neurodegenerativními poruchami, s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra;
 6. podpora sociálních služeb řešící potřeby uživatelů s psychiatrickou diagnózou;
podpora odborného personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků vykonávající přímou práci (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Popis rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v r. 2019  zpusob_rozdeleni_cerpani

Smlouva o poskytnutí dotace Vzorova_smlouva_dotace, Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele Vzorova_Smlouva_prispevek

 


Kontaktním místem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Metodika MPSV na r. 2019 je dostupná pod odkazem https://www.mpsv.cz/cs/33692