Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2020


9. 3. 2020

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný 2. termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.

Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 je možné zpracovat a podat

termínu od 10. dubna do 20. dubna 2020.

Mimořádné kolo dotačního řízení je určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nepodali žádost prostřednictvím aplikace „OKslužby poskytovatel“ na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji v řádném termínu. V rámci mimořádného termínu lze podat žádost o dotaci jen na ty kapacity sociálních služeb, na které poskytovatel Libereckému kraji žádost prostřednictvím aplikace „OKslužby poskytovatel“ nepodal v řádném termínu.

Bližší informace naleznete zde (vyvěšeno na úřední desce LK dne 26. 2. 2020).

 


 

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2020

19. 3. 2020

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2020 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2020 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020)

V únoru 2020 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 181/20/RK a 62/20/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde:          Usnesení Zastupitelstva kraje

 

18. 12. 2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 ve dnech 7. 1. - 8.1. 2020 budou pro vyzvané poskytovatele  připravena Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu na Krajském úřadě Libereckého kraje v 11. patře, v konzultovně. 

 

11. 11. 2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU O DOTACI NA ROK 2020

Vážení žadatelé o finanční podporu na rok 2020,

informujeme Vás, že z technických důvodů došlo k prodloužení termínu podávání žádostí prostřednictvím systému OKslužby – poskytovatel  a to až do 13. 11 2019 (včetně).

 

9.9.2019

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020

Dne 27. 8. 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 341/19/ZK, termín dotačního řízení na rok 2020 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude  financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Žádost o finanční podporu pro rok 2020 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 18. října do 10. listopadu 2019.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel).

Více informací naleznete v přiloženém souboru:  Vyhlášení dotačního řízení

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

  1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF) (předkládají všichni žadatelé);
  2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF); Bezdlužnost
  3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
  4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 4 k této žádosti;  Rozdělení nákladů
  5. Informace o uplatnění statutu dodatkové dovolené v roce 2020 (předkládají pouze žadatelé za služby s ambulantní a terénní formou poskytování, které tento statut uplatňují, formulář LK), viz příloha č. 5 k této žádosti; Dodatková dovolená
  6. Informace o „bezúhradových uživatelích“ dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2020, formulář LK), viz příloha č. 6 k této žádosti; Bez úhrady
  7. Informace o webových stránkách – prolink na webové stránky poskytovatele (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 7 k této žádostiInformace web  
  8. Informace o úhradách od uživatelů (vyplní pouze služby sociální péče - týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních), viz příloha č. 8 k této žádosti. Úhrady

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2020: Rozdělení a čerpání dotace

Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele - Smlouva o poskytnutí příspěvku

Kontaktním místem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, U Jezu 642/20, 461 80 Liberec 2

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.