Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2020


Výsledky 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2020

Výsledky 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2020 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2020 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020)

V srpnu 2020 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 1346/20/RK a 273/20/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde (formát PDF) 3. kolo_Výsledky (PDF)


14. 5. 2020

Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádné 3. kolo dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno na základě obdrženého Rozhodnutí a dodatku k Rozhodnutí č. 1 od MPSV v rámci dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín 3. kola dotačního řízení

od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pro rok 2020“. Tato žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím počítačového programu (softwaru), který pro tyto účely na vlastní náklady zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz § 101a, odst. 5, zákona o sociálních službách, v platném znění.

Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude v rámci tohoto mimořádného kola poskytnuta pouze za účelem dofinancování sociálních služeb, které se již zúčastnily prvního (řádného) kola a/nebo druhého mimořádného kola dotačního řízení na rok 2020, u kterých došlo k prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování.

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

 1. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);
 2. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
 3. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančního zdroje (libovolný formát – nepovinná příloha).

Bližší informace naleznete zde (zveřejněno 5. 5. 2020 na úřední desce kraje), 3.kolo_vyhlášení (PDF)


8. 6. 2020

Výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2020 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2020 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020)

V květnu 2020 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 832/20/RK a 151/20/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny      zde,  Výsledky 2. kolo (PDF)


9. 3. 2020

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný 2. termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.

Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 je možné zpracovat a podat

termínu od 10. dubna do 20. dubna 2020.

Mimořádné kolo dotačního řízení je určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nepodali žádost prostřednictvím aplikace „OKslužby poskytovatel“ na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji v řádném termínu. V rámci mimořádného termínu lze podat žádost o dotaci jen na ty kapacity sociálních služeb, na které poskytovatel Libereckému kraji žádost prostřednictvím aplikace „OKslužby poskytovatel“ nepodal v řádném termínu.

Bližší informace naleznete zde (vyvěšeno na úřední desce LK dne 26. 2. 2020), Vyhlášení_2.kolo (PDF)

 


 

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2020

19. 3. 2020

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2020 (Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2020 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020)

V únoru 2020 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 181/20/RK a 62/20/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2020 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde:          Usnesení Zastupitelstva kraje  ; Výsledky 1.kola (PDF)Výsledky 1.kola (PDF)

 

18. 12. 2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 ve dnech 7. 1. - 8.1. 2020 budou pro vyzvané poskytovatele  připravena Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu na Krajském úřadě Libereckého kraje v 11. patře, v konzultovně. 

 

11. 11. 2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU O DOTACI NA ROK 2020

Vážení žadatelé o finanční podporu na rok 2020,

informujeme Vás, že z technických důvodů došlo k prodloužení termínu podávání žádostí prostřednictvím systému OKslužby – poskytovatel  a to až do 13. 11 2019 (včetně).

 

9.9.2019

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020

Dne 27. 8. 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 341/19/ZK, termín dotačního řízení na rok 2020 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude  financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Žádost o finanční podporu pro rok 2020 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 18. října do 10. listopadu 2019.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel).

Více informací naleznete v přiloženém souboru:  Vyhlášení dotačního řízení  

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF) (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF); Bezdlužnost
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 4 k této žádosti;  Rozdělení nákladů
 5. Informace o uplatnění statutu dodatkové dovolené v roce 2020 (předkládají pouze žadatelé za služby s ambulantní a terénní formou poskytování, které tento statut uplatňují, formulář LK), viz příloha č. 5 k této žádosti; Dodatková dovolená
 6. Informace o „bezúhradových uživatelích“ dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2020, formulář LK), viz příloha č. 6 k této žádosti; Bez úhrady
 7. Informace o webových stránkách – prolink na webové stránky poskytovatele (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 7 k této žádostiInformace web  
 8. Informace o úhradách od uživatelů (vyplní pouze služby sociální péče - týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních), viz příloha č. 8 k této žádosti. Úhrady

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2020: Rozdělení a čerpání dotace

Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele - Smlouva o poskytnutí příspěvku

Kontaktním místem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, U Jezu 642/20, 461 80 Liberec 2

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.