Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na rok 2022

22.11.2022

Výsledky Přerozdělení vratky a vzdání se dotace v roce 2022

Výsledky Přerozdělení vratky a vzádní se dotace sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2022 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodutí MPSV pro rok 2022 a Dodatku č. 1 k Rozhodutí - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022).

V říjnu 2022 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 1715/22/RK a 500/22/ZK, výsledky Přerozdělení vratky a vzdání se dotace v roce 2022 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva kraje - konečné výsledkyVýsledky Přerozdělení (soubor PDF)Výsledky Přerozdělení (soubor PDF)


21.09.2022

Výsledky Dofinancování sociálních služeb v roce 2022

Výsledky Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2022 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhondutí MPSV pro rok 2022 a Dodatku č. 1 k Rozhodnutí - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022).

V srpnu 2022 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 1377/22/RK a 384/22/ZK, výsledky Dofinancování sociálních služeb v roce 2022 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva kraje - konečné výsledkyVýsledky Dofinancování (soubor PDF)Výsledky Dofinancování (soubor PDF)


18.07.2022

Výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2022

Výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2022 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2022 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022).

V červnu 2022 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 952/22/RK a 290/22/ZK, výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2022 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva kraje - konečné výsledkyVýsledky mimořádného 2. kola (soubor PDF)Výsledky mimořádného 2. kola (soubor PDF)


23.05.2022

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2022

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2022 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2022 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022).

V únoru 2022 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 289/22/mRK a 65/22/ZK, dílčí rozdělení v rámci stavu rozpočtového provizoria finanční prostředky na podporu sociálních služeb v roce 2022 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

V dubnu 2022 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 652/22/RK a 184/22/ZK, výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2022 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva kraje - RP1, Usnesení zastupitelstva kraje - konečné výsledkyVýsledky 1. kola (PDF)Výsledky 1. kola (PDF)


29.04.2022

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znení pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022.

Žádost o finanční podporu je možné  žadateli zpracovat a podat v termínu 

od 1. června do 5. června 2022.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Mimořádné 2. kolo dotačního řízení je určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nemohli podat žádost prostřednictvím aplikace „OKslužby-poskytovatel“ na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji v řádném termínu (př. vstup do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021 - 2023 v průběhu roku 2022).

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 29.04.2022) nebo v přiložených souborech Mimořádné vyhlášení (soubor PDF)Mimořádné vyhlášení (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria (soubor PDF)Kritéria (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé); Formulář Bezdlužnost (formát Word)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (Excel), (předkládají všichni žadatelé); Rozdělení nákladů (formát Excel)
 5. Informace v Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje - prolink na stránku poskytovatele (Excel), (nepovinná příloha); Informace o Katalogu (formát Excel)
 6. Počet uživatelů cílové skupiny (platí pro § 39, § 40, §43, §44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 57, § 61, § 62, § 63, § 65, § 66, § 67 a § 70 zákona o sociálních službách), (Excel), (nepovinná příloha); Počet uživatelů cílové skupiny (formát Excel)
 7. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha);
 8. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.*

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace (soubor PDF)Vzorová smlouva dotace (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)


10. 09. 2021

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálích služeb v roce 2022.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 18. října 2021 do 14. listopadu 2021.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 10.9.2021) nebo v přiložených souborech Vyhlášení 2022 (soubor PDF)Vyhlášení 2022 (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria 2022 (soubor PDF)Kritéria 2022 (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé); Formulář Bezdlužnost (formát WORD)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (Excel), (předkládají všichni žadatelé); Rozdělení nákladů (formát Excel)
 5. Informace v Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje - prolink na stránku poskytovatele (Excel), (nepovinná příloha); Informace o Katalogu (formát Excel)
 6. Informace o bezúhradových uživatelích dle § 75 ods. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2022), (Excel); Bezúhradoví uživatelé (formát Excel)
 7. Počet uživatelů cílové skupiny (platí pro § 39, § 40, §43, §44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 57, § 61, § 62, § 63, § 65, § 66, § 67 a § 70 zákona o sociálních službách), (Excel), (nepovinná příloha);Počet uživatelů cílové skupiny (formát Excel)
 8. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha);
 9. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.*

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace 2022 (soubor PDF)Vzorová smlouva dotace 2022 (soubor PDF); Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2022 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2022 (soubor PDF)

 

* Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Více informací k evidenci skutečných majitelů naleznete na webu: Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky