Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na rok 2023

23.11.2022

Z důvodu technických problémů prodloužen termín pro prodání Žádosti o finanční podporu do řádného kola dotačního řízení pro rok 2023 do 25. listopadu 2022.


09.09.2022

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 17. října 2022 do 16. listopadu 2022.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 09.09.2022) nebo v přiložených souborech Vyhlášení 2023 (soubor PDF)Vyhlášení 2023 (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria 2023 (soubor PDF)Kritéria 2023 (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

  1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
  2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé); Bezdlužnost (formát Word)Bezdlužnost (formát Word)
  3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
  4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (Excel), (předkládají všichni žadatelé); Rozdělení nákladů (formát Excel)
  5. Informace o bezúhradových uživatelích dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2023), (Excel); Bezúhradoví uživatelé (formát Excel)
  6. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha), (platí pro § 43, § 49, § 50, § 51);
  7. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (předkládají žadatelé, kterých se tato povinnost týká).

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace 2023 (soubor PDF)Vzorová smlouva dotace 2023 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2023 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2023 (soubor PDF)