Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Pěstounská péče

 • Jednou z hlavních výhod pěstounské péče je, že dítě může vyrůstat v rodinném prostředí s možností vytvořit si zdravé citové vazby.

 • Pěstounská péče má vždy přednost před ústavní péčí.

 • Počet zájemců o pěstounskou péči je výrazně nižší než počet dětí, které potřebují zajistit individuální náhradní rodinnou péči.

 • Stále se hledají noví zájemci o pěstounskou péči.

Pěstounská péče je jednou z forem individuální náhradní rodinné péče.

Dítě je svěřeno do pěstounské péče za účelem zajištění výchovy v rodinném prostředí, když nemůže zůstat dočasně nebo trvale ve své původní rodině. O svěření dítěte do pěstounské péče a o jejím zrušení vždy rozhoduje soud.

Pěstounská péče trvá po dobu, než se upraví podmínky v původní rodině dítěte, nebo do 18 let věku dítěte.

Pěstoun nepřebírá rodičovská práva a povinnosti – ty mají i nadále rodiče dítěte. Rodiče mají během pěstounské péče právo na kontakt s dítětem. Pěstoun je povinen podporovat sounáležitost dítěte s rodiči a jemu blízkými osobami.

Zájemce o pěstounskou péči se může obrátit na místně příslušný OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností (kontakty zde).

Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků, a také odborného doprovázení při výkonu pěstounské péče.    

Dávky pěstounské péče:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 • nárok má nezletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se pěstounovi

 • výše je závislá na věku dítěte a stupni závislosti

 • náleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření                      

 • Odměna pěstouna

 • v případě pěstounů manželů má nárok na odměnu pouze jeden z nich

 • výše odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí a dále od stupně závislosti dítěte

 • je považována za příjem ze závislé činnosti

 • Příspěvek při převzetí dítěte

 • nárok na příspěvek vzniká převzetím dítěte do péče

 • výše příspěvku je závislá na věku dítěte

 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

 • nárok na příspěvek vzniká pěstounovi, který má v péči nejméně 3 děti

 • výše příspěvku činí poměrnou část z pořizovací ceny vozidla (70%)

 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče

 • nárok na příspěvek má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči

Odborné doprovázení pěstounů

Pěstouni mají zákonem stanovená práva a povinnosti, mezi něž patří odborné doprovázení (více zde).

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK vůči pěstounům:

 • rozhodování o zařazení do evidence žadatelů o pěstounství

 • vedení evidence

 • zprostředkování pěstounské péče

 • konzultace o výkonu pěstounské péče