Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Oddělení příspěvkových organizací

Činnosti oddělení příspěvkových organizací 

Samostatná působnost

 • vykonává agendu zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
 • připravuje podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje týkající se příspěvkových organizací, procesu plánování sociálních služeb (zřizovací listiny, ředitelé příspěvkových organizací, zadávání veřejných zakázek, projektové záměry, investiční akce, vyřazení majetku příspěvkových organizací, změny rozpočtu apod.)
 • připravuje podklady pro projednání majetkoprávních operací týkajících se majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, svěřeného do správy příspěvkových organizací
 • poskytuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím
 • podílí se na přípravě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací včetně podrobného rozpisu rozpočtu pro jednotlivé příspěvkové organizace
 • spravuje rozpočet kapitoly 914 05 Působnosti, administruje platební poukazy, proplácí faktury a sleduje jejich vyúčtování
 • podílí se na správě kapitoly 917 05 Transfery, podílí se na přípravě smluv a převodů finančních prostředků
 • spolupodílí se na administraci a kontrole plynoucí z dotačních titulů resortu sociálních věcí
 • zajišťuje odborný dohled nad ekonomickou agendou příspěvkových organizací Libereckého kraje resortu sociálních věcí
 • kontroluje správnost hospodaření s přidělenými prostředky podle schváleného rozpočtu
 • kontroluje dodržování právních norem v příspěvkových organizacích kraje, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů
 • spolupracuje s ekonomickým odborem – zejména připravuje přehledy o hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a služeb, pro účetní evidenci kraje
 • analyzuje dosahované hospodářské výsledky a navrhuje opatření k řešení problémů
 • podílí se na přípravě ročních závěrek PO, zejména na tvorbě metodiky
 • připravuje a zpracovává rozpočtové výhledy příspěvkových organizací Libereckého kraje
 • s pověřenými zaměstnanci příspěvkových organizací Libereckého kraje se podílí na inventarizaci majetku
 • organizuje pracovní setkání zástupců příspěvkových organizací a zástupců poskytovatelů sociálních služeb
 • připravuje podklady pro zápis do obchodního rejstříku a katastru nemovitostí
 • koordinuje proces humanizace, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v Libereckém kraji
 • spolupracuje a podílí se na přípravě, monitoringu a aktualizacích střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, které souvisejí s vykonávanými agendami oddělení
 • zodpovídá za čtvrtletní aktualizaci údajů v Mapě investic za odbor (případně i za příspěvkové organizace, které má ve své gesci), a to formou aktuálních údajů vložených do Mapy investic dle pokynů odboru investic a správy nemovitého majetku

Zadejte text