Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Podpora procesu transformace sociálních služeb


Historie procesu transformace v  České republice sahá do roku 2007, kdy byla pod záštitou MPSV vytvořena první transformační koncepce s názvem Koncepce podpory transformace sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, úkolem této koncepce byla podpora pokytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb v procesu humanizace sociálních služeb. 

V roce 2009 byl zahájen pilotní projekt MPSV s názvem Podpora transformace sociálních služeb financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který trval až do roku 2013. Cílem tohoto projektu byla podpora procesu transformace sociálních služeb tak, jak byl tento proces definován v Koncepci z roku 2007. V rámci projektu bylo podpořeno 13 krajů a celkem 32 organizací, v rámci Libereckého kraje byly zapojeny organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.  

V rámci projektu také vznikly analýzy na úrovni krajů a států a byly sesbírány zkušnosti a podklady potřebné pro vznik metodických materiálů k procesu transformace. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2010 zřízeno Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které zajišťovalo koordinaci a metodické vedení pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů. Dále Národní centrum zajišťovalo vzdělávací programy, semináře nebo stáže pro pracovníky zařízení, aby byli připraveni na změnu poskytování sociálních služeb a přístupu ke klientům. 

Současně s tímto projektem administrovalo MPSV ČR investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu, které je možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory, např. chráněných bytů nebo denních stacionářů.

Na pilotní projekt MPSV navázal v roce 2013 projekt s názvem Transformace sociálních služeb, jehož cílem bylo i nadále podporovat proces transformace, humanizace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, projekt trval do roku 2015 a byl financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu bylo podpořeno 40 organizací, v rámci Libereckého kraje byly zapojeny organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. Klíčovými aktivitami projektu byly konzultace a supervize, propagace procesu transformace, jeho zhodnocení a vzdělávání. Pro zajištění všech klíčových aktivit projektu bylo využito materiálů, které vznikly na základě podkladů a materiálů z pilotního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na období 2016 až 2019 další projekt zaměřený na transformaci sociálních služeb Život jako každý jiný, který je v současné době ve fázi schvalování Řídícím orgánem OPZ. Projekt navazuje na předchozí dva projekty zaměřené na proces transformace a jeho cílem je podpora transformace služeb ve služby komunitního typu a zajištění dostupných služeb v přirozeném prostředí. Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  • analýzy a hodnocení,
  • podpora systémových změn,
  • metodická podpora,
  • vzdělávání a
  • osvěta

Více informací o probíhajícím projektu naleznete na stránkách Národního centra podpory transformace nebo v informačním letáčku zde.