Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Sociálním službám rozdělí kraj 50 milionů korun

17.05.2023  /  Padesát milionů korun ze svého rozpočtu uvolní Liberecký kraj na pomoc sociálním službám. Tyto peníze zajistí chod organizací v prvních několika měsících následujícího kalendářního roku do doby, než jim přijde dotace z ministerstva. Žádat...

Činnost oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb zajišťuje následující činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti:

Samostatná působnost

 1. zpracovává koncepční a rozvojové dokumenty týkající se problematiky sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými subjekty (odděleními odboru, odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, externími subjekty apod.);

 2. zodpovídá za tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK) včetně Akčních plánů na příslušný kalendářní rok,

 3. spolupracuje s obcemi v kraji na úseku plánování sociálních služeb;

 4. zodpovídá za tvorbu a aktualizaci krajské sítě sociálních služeb;

 5. spolupodílí se na zpracování střednědobého výhledu financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě

 6. zodpovídá za evaluaci a aktualizaci SPRSS LK;

 7. koordinuje finančně plánovací činnosti v resortu dle práva veřejné podpory;

 8. zpracovává a aktualizuje krajské metodiky pro žadatele a příjemce finanční podpory;

 9. organizuje a zajišťuje semináře a setkání s poskytovateli sociálních služeb;

 10. organizuje jednání Kolegia obcí II. a III. typu (K 21), jako poradního orgánu radního odpovědného za sociální oblast;

 11. organizuje a zabezpečuje jednání Krajské koordinační skupiny (jednání se zástupci obcí, poskytovatelů aj.) ve věci plánování, síťování a financování sociálních služeb v kraji;

 12. vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb a realizuje dotační politiku kraje, a to v oblasti neinvestičních dotací určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a spolupracuje s MPSV na realizaci dotační politiky;

 13. administruje dotační tituly resortu sociálních věcí podporované z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách;

 14. podílí se na přípravě výzev dotačních titulů sociálního resortu podporovaných z rozpočtu LK;

 15. organizuje a metodicky vede pracovní setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě a informuje je o metodikách dotačních řízení a o plnění kvantitativních a kvalitativních indikátorů;

 16. zpracovává krajskou žádost o dotaci na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

 17. zpracovává pravidla pro hodnocení žádostí o finanční podporu pro registrované poskytovatele sociálních služeb

 18. vede a administruje dotační řízení pro kraj a poskytovatele dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v softwaru, který pro tyto účely poskytuje krajům MPSV;

 19. přijímá žádosti o dotace od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, vč. příspěvkových organizací sociálního resortu LK;

 20. připravuje podklady pro hodnocení a dává stanoviska k jednotlivým službám;

 21. zajišťuje vyhodnocení žádostí o dotace na podporu kofinancování základních činností sociálních služeb;

 22. administruje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, vč. Dodatků vztahujících se k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách;

 23. zajišťuje sepsání a podpisy smluv s dotčenými subjekty a zodpovídá za registrování smluv v řádném na příslušné portály veřejné správy a na úřední desce;

 24. zodpovídá za uvolňování schválených finančních prostředků dle platných smluv;

 25. garantuje režim nadměrné vyrovnávací platby a řeší korekce ve vztahu k ostatním zdrojům;

 26. zajišťuje systémové sledování účelnosti vyrovnávací platby;

 27. vytváří zprávy pro MPSV o procesu plánování rozvoje sociálních služeb v kraji a o financování sociálních služeb v kraji;

 28. administruje a aktualizuje vstupy datových skladů – benchmarking sociálních služeb a stanovuje hodnoty pro kalkulaci výpočtu optimální výše dotace;

 29. podílí se na zpracování katalogu sociálních služeb v LK;

 30. realizuje jednání pracovních skupin v rámci Odborné skupiny OSV pro plánování a financování sociální oblasti;

 31. poskytuje procesní pomoc pro poskytovatele sociálních služeb (obcím, nestátním neziskovým organizacím aj.) v oblasti dotačního řízení;

 32. poskytuje poradenství registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům v oblasti poskytování sociálních služeb, dotační politiky Evropské Unie, dotační politiky MPSV a Libereckého kraje, příp. dalších dotačních titulů týkajících se financování sociálních služeb;

 33. zpracovává plán kontrolní činnosti a hodnotí kontrolní činnost za příslušné období;

 34. realizuje administrativní kontrolu vyúčtování dotací, které byly přiděleny v rámci dotačních titulů resortu sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb;

 35. provádí kontrolu na místě v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a kontrolu věcného plnění sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 36. provádí kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků, zajišťuje řešení porušení rozpočtové kázně v režimu daňového řádu u příjemců dotační podpory kraje v administraci oddělení;

 37. kontroluje Závěrečné zprávy poskytovatelů sociálních služeb;

 38. administruje hlášení změn poskytovatelů sociálních služeb a zabezpečuje sledování vícezdrojového financování u podpořených subjektů v rámci systému veřejné finanční podpory;

 39. připravuje změny rozpočtu – rozpočtová opatření v rámci kapitoly 917 05 Transfery OSV;

 40. podílí se na správě rozpočtu 926 05 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor sociálních věcí;

 41. provádí vymáhání pohledávek vzniklých v rámci svých vyhlašovaných dotačních titulů;

 42. spolupracuje s věcně příslušnými odbory MPSV, s Úřadem práce ČR a Českým statistickým úřadem;

 43. připravuje materiály a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva LK.

Přenesená působnost

 1. vydává rozhodnutí o registraci sociálních služeb (§ 78 zákona č. 108/2006 Sb.);

 2. vede registr poskytovatelů sociálních služeb a je jeho správcem;

 3. rozhoduje o změně registrace a zrušení sociálních služe;b

 4. kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb;

 5. projednává správní delikty v prvním stupni dle zákona č. 108/2006 Sb.;

 6. administruje průběžný a závěrečný přehled čerpání dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím operačního systému, který poskytuje krajským úřadům MPSV;

 7. odpovídá za finanční vypořádání poskytnuté dotace na svěřeném úseku v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.