Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Metodická podpora a rozvoj kvality sociálních služeb

2020

Poskytovatelé sociálních služeb naleznou podrobnějí informace k poskytování služby v Krajském informačním systému sociálních služeb Libereckého kraje (KISSOS). Po přihlášení naleznete informace na "nástěnce" úvodní stránky.

____________________________________________________

ČERVENEC 2018

Vážení poskytovatelé dovolujeme si Vám předložit Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019 a žádáme Vás přečtení a případně o připomínkování. Metodika dostupná v sekci "Metodika pro poskytovatele sociálních služeb pr rok 2019".

Metodika se skládá z hlavní části a třech příloh.

Z Metodiky byla vypuštěna část „Příručka pro žadatele“, jejíž upravené znění bude součástí vyhlášení dotačního řízení na rok 2019.

Z metodiky byla dále vyjmuta dosavadní příloha č. 6 – Karty řešených potřeb. Tento dokument zůstává nadále v platnosti, nicméně z důvodu zdůraznění, že Karty řešených potřeb nejsou indikátorem, ale metodickým nástrojem, bude tento dokument zveřejněn na webu OSV v sekci Metodická podpora zvlášť.   

 

Případné připomínky zašlete prostřednictvím přiloženého formuláře, nejpozději do pondělí 13. srpna 2018

Vyplněný formulář odešlete buď elektronicky datovou schránkou (ID datové schránky: c5kbvkw), nebo opatřený zaručeným elektronickým podpisem statutárního zástupce na e-mailovou adresu:

podatelna@kraj-lbc.cz, nebo v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem doručte na adresu KÚ LK (Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2), podatelna KÚ LK po., st. od 7:00 do 17:00 a út., čt. od 7:00 do 16:00 a pá. od 7:00 do 15:00.

 

ČERVEN 2018

Vážení poskytovatelé,

informace týkající se dotačního roku a všech povinností s tím spojených (např. informace o dodatkové dovolené), najdete na nástěnce v IS K I S S O S (přístup mají všichni oprávnění uživatelé systému). 

 

B Ř EZ E N 2018

Vážení poskytovatelé sociálních služeb zařazení v ZSLK 2018, rádi bychom Vás informovali, že:

1) v KISSOS je otevřen rok 2018, ve které jsou nahrána data ze ZSLK pro rok 2018-2020
– 3. aktualizace „Modul síť sociálních služeb“ à „Karty služeb – aktuální“,

2) v KISSOS – „Modul Podíl zadavatelů“ můžete průběžně zadávat data na rok 2018 (zdroje do VP).

 

VÝKLAD POJMŮ V RÁMCI METODIKY 2018:

Efektivita pro Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje X financování sociálních služeb financovaných v rámci individuálních projektů Libereckého kraje

podrobnosti viz nástěnka v KISSOS .

 

POZVÁNKA_Závěrečná zpráva za rok 2017 - školení  Modulu Závěrečná zpráva

Závěrečnou zprávu za rok 2017 budou poskytovatelé sociálních služeb vyplňovat přes IT aplikaci KISSOS.

Školení pro zástupce poskytovatelů, tj. dodavatelů sociálních služeb na území obcí a kraje,
proběhne ve dnech  5. a 12. ledna 2018 v Multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
Setkání proběhnou vždy od 9 a 13 hodin.

Z kapacitních důvodů Vás žádáme o dodržení časového rozpisu, který byl součástí informačního emailu rozeslaného dne 15. prosince 2017.

Doporučujeme Vám, abyste si s sebou vzali nabité notebooky.

Prosím, nevyplňujte Závěrečné zprávy 2017 před absolvováním tohoto školení.

 

Kontaktní osoba:

J. Tůma, tel. 485 226 558, e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz

 

Aktuální informace (11. 8. 2017): 

Indikátor - sociální poradenství

 

Vážení poskytovatelé,

dovolte mi Vás informovat s upřesněním indikátoru v metodice resp. systému KISSOS. S prvně vykázanými daty budeme pracovat s rezervou, proto není důvod k panice. Indikátor SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ  prosím nadále sledujte jako: ČAS strávený SOCIÁLNÍ  PRACÍ vůči TŘETÍ OSOBĚ, tedy potencionálnímu zájemci o službu nebo např. rodinnému příslušníkovi, který shání informace pro zajištění sociální služby pro např. člena domácnosti. 

Odůvodnění:

Liberecký kraj přistoupil na sledování potřeb, tudíž sledování sociálního poradenství vůči uživatelům jako základní činnosti, by bylo proti tomuto smyslu. Samotné základní poradenství patří mezi nástroje uspokojovaných potřeb uživatele sociální služby. 

Aktuální informace (11. 8. 2017): Pečovatelská služba

 

Ve věci dojezdovosti je vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí takové:

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška“), uvádí, že výše úhrady je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. To znamená, že čas potřebný k přemístění pracovníka do domácnosti klienta je již započítán do celkové částky za prováděný úkon (např. běžný úklid a údržba domácnosti).  Poskytovatel by měl mít v rámci poskytování činností stanovenou výši úhrad za prováděné úkony, a to na základě kalkulace celkových nákladů spojených s úkonem. Z toho plyne, že by měl mít do částky za úkon započítány i náklady na dopravu, personální kapacitu, režii apod. Pak nebude nutné řešit, zda se cesta za klientem přiměřeně započítává do úkonu a jakým způsobem. Vykazovat cestovné jako zvláštní položku ke každému úkonu není možné, protože cena za úkon není rozdělena na cestu a samotné provádění činností. Čas na cestě za uživatelem se přiměřeně započítává do doby nezbytné k zajištění úkonu. Lze předpokládat, že vybírané úhrady od klientů nepokryjí celkové náklady služby, avšak pečovatelská služba je sociální službou určenou pro osoby v nepříznivé sociální situaci a činnost je zpravidla dofinancovávána i z jiných veřejných zdrojů.

Ve věci nastavení úhrad a s tím souvisejících ceníků či tarifů, je vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí takové:

Je možné, aby poskytovatel měl dva ceníky. Je pochopitelné, že do těžko dostupných lokalit v horských oblastech je doprava ekonomicky náročnější a poskytovatel to může ve svém ceníku zohlednit. Stále přitom platí, že o způsobu účtování musí být klient předem informován a že celková výše úhrad od klienta nesmí přesáhnout max. limity uvedené ve vyhlášce. Vše je potřeba mít řádně vysvětleno ve vnitřcích pravidlech poskytovatele.

Jakékoli další varianty účtování, které si poskytovatel stanoví, musí být vždy v souladu s dobrými mravy a veškerá kalkulace musí stát na reálných a odůvodněných podkladech. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení