Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Miliony z krajského rozpočtu obdrží organizace, které pomáhají drogově závislým

05. 01. 2022

Pět milionů korun. Taková je částka, kterou Liberecký kraj podpoří v letošním roce boj s negativními dopady užívání látek způsobujících závislost. Rozdělení sumy mezi čtyři nestátní neziskové organizace, které se této problematice věnují, schválili krajští radní v lednu tohoto roku. Suma je o tři sta tisíc korun vyšší než v minulém roce, a potvrzuje tak stále stoupající trend navyšování příspěvků nastavený v uplynulých letech.

Přidělení dotace je v souladu s protidrogovou politikou Libereckého kraje na rok 2022. „Peníze půjdou například na programy ambulantního poradenství, doléčovací programy nebo na terénní programy určené osobám ohroženým drogami,“ nastínil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Návrh na rozdělení finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních služeb Krajského úřadu Libereckého kraje. Předložila jej Protidrogové komisi Rady Libereckého kraje, a ta posléze návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace schválila. Organizacemi, k nimž peníze míří, jsou ADVAITA, z. ú., Most k naději, z. s., Laxus z. ú. a Maják o. p. s. První jmenovaná obdrží 2,5 milionu, druhá 1,97 milionu, třetí 330 tisíc a poslední 200 tisíc.

Na protidrogovou politiku věnuje Liberecký kraj stále více peněz.  „Postupný nárůst deklaroval Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019 až 2022, který stanovil navýšení částky na tuto oblast až na celkovou sumu 5 milionů korun v posledním roce,“ řekl hejtman Martin Půta.

Vývoj dotace v příštích letech bude záviset na řadě okolností, jakými jsou ekonomická situace a s ní související hospodaření kraje či koronavirová pandemie, která je pro rozvoj drogových závislostí živnou půdou. „Nelze nyní s jistotou prohlásit, že bude částka určená na podporu neziskových sociálních organizací pravidelně růst, její výše by však neměla být nižší,“ dodal náměstek Tulpa.

Podle odborníků na drogovou problematiku může mít počet uživatelů nelegálních návykových látek v Libereckém kraji vzrůstající tendenci. Na prvních příčkách v oblíbenosti je marihuana a pervitin. Oblíbené jsou též taneční drogy. Stále častěji drogově závislí kombinují různé návykové látky – například zneužívají léky, které kombinují s alkoholem, nebo syntetické drogy MDMA (extáze) s energetickými nápoji a podobně.

Krajská podpora protidrogové politiky v přechozích letech:

2011

3.200.000 korun

2012

3.200.000 korun

2013

3.200.000 korun

2014

3.200.000 korun

2015

3.500.000 korun

2016

3.600.000 korun

2017

3.800.000 korun

2018

4.100.000 korun

2019

4.100.000 korun

2020

4.400.000 korun

2021

4.700.000 korun

2022

5.000.000 korun

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Činnost oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb zajišťuje následující činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti:

Samostatná působnost

 1. zpracovává koncepční a rozvojové dokumenty týkající se problematiky sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými subjekty (odděleními odboru, odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, externími subjekty apod.);

 2. zodpovídá za tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK) včetně Akčních plánů na příslušný kalendářní rok,

 3. spolupracuje s obcemi v kraji na úseku plánování sociálních služeb;

 4. zodpovídá za tvorbu a aktualizaci krajské sítě sociálních služeb;

 5. spolupodílí se na zpracování střednědobého výhledu financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě

 6. zodpovídá za evaluaci a aktualizaci SPRSS LK;

 7. koordinuje finančně plánovací činnosti v resortu dle práva veřejné podpory;

 8. zpracovává a aktualizuje krajské metodiky pro žadatele a příjemce finanční podpory;

 9. organizuje a zajišťuje semináře a setkání s poskytovateli sociálních služeb;

 10. organizuje jednání Kolegia obcí II. a III. typu (K 21), jako poradního orgánu radního odpovědného za sociální oblast;

 11. organizuje a zabezpečuje jednání Krajské koordinační skupiny (jednání se zástupci obcí, poskytovatelů aj.) ve věci plánování, síťování a financování sociálních služeb v kraji;

 12. vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb a realizuje dotační politiku kraje, a to v oblasti neinvestičních dotací určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a spolupracuje s MPSV na realizaci dotační politiky;

 13. administruje dotační tituly resortu sociálních věcí podporované z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách;

 14. podílí se na přípravě výzev dotačních titulů sociálního resortu podporovaných z rozpočtu LK;

 15. organizuje a metodicky vede pracovní setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě a informuje je o metodikách dotačních řízení a o plnění kvantitativních a kvalitativních indikátorů;

 16. zpracovává krajskou žádost o dotaci na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

 17. zpracovává pravidla pro hodnocení žádostí o finanční podporu pro registrované poskytovatele sociálních služeb

 18. vede a administruje dotační řízení pro kraj a poskytovatele dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v softwaru, který pro tyto účely poskytuje krajům MPSV;

 19. přijímá žádosti o dotace od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, vč. příspěvkových organizací sociálního resortu LK;

 20. připravuje podklady pro hodnocení a dává stanoviska k jednotlivým službám;

 21. zajišťuje vyhodnocení žádostí o dotace na podporu kofinancování základních činností sociálních služeb;

 22. administruje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, vč. Dodatků vztahujících se k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách;

 23. zajišťuje sepsání a podpisy smluv s dotčenými subjekty a zodpovídá za registrování smluv v řádném na příslušné portály veřejné správy a na úřední desce;

 24. zodpovídá za uvolňování schválených finančních prostředků dle platných smluv;

 25. garantuje režim nadměrné vyrovnávací platby a řeší korekce ve vztahu k ostatním zdrojům;

 26. zajišťuje systémové sledování účelnosti vyrovnávací platby;

 27. vytváří zprávy pro MPSV o procesu plánování rozvoje sociálních služeb v kraji a o financování sociálních služeb v kraji;

 28. administruje a aktualizuje vstupy datových skladů – benchmarking sociálních služeb a stanovuje hodnoty pro kalkulaci výpočtu optimální výše dotace;

 29. podílí se na zpracování katalogu sociálních služeb v LK;

 30. realizuje jednání pracovních skupin v rámci Odborné skupiny OSV pro plánování a financování sociální oblasti;

 31. poskytuje procesní pomoc pro poskytovatele sociálních služeb (obcím, nestátním neziskovým organizacím aj.) v oblasti dotačního řízení;

 32. poskytuje poradenství registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům v oblasti poskytování sociálních služeb, dotační politiky Evropské Unie, dotační politiky MPSV a Libereckého kraje, příp. dalších dotačních titulů týkajících se financování sociálních služeb;

 33. zpracovává plán kontrolní činnosti a hodnotí kontrolní činnost za příslušné období;

 34. realizuje administrativní kontrolu vyúčtování dotací, které byly přiděleny v rámci dotačních titulů resortu sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb;

 35. provádí kontrolu na místě v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a kontrolu věcného plnění sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 36. provádí kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků, zajišťuje řešení porušení rozpočtové kázně v režimu daňového řádu u příjemců dotační podpory kraje v administraci oddělení;

 37. kontroluje Závěrečné zprávy poskytovatelů sociálních služeb;

 38. administruje hlášení změn poskytovatelů sociálních služeb a zabezpečuje sledování vícezdrojového financování u podpořených subjektů v rámci systému veřejné finanční podpory;

 39. připravuje změny rozpočtu – rozpočtová opatření v rámci kapitoly 917 05 Transfery OSV;

 40. podílí se na správě rozpočtu 926 05 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor sociálních věcí;

 41. provádí vymáhání pohledávek vzniklých v rámci svých vyhlašovaných dotačních titulů;

 42. spolupracuje s věcně příslušnými odbory MPSV, s Úřadem práce ČR a Českým statistickým úřadem;

 43. připravuje materiály a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva LK.

Přenesená působnost

 1. vydává rozhodnutí o registraci sociálních služeb (§ 78 zákona č. 108/2006 Sb.);

 2. vede registr poskytovatelů sociálních služeb a je jeho správcem;

 3. rozhoduje o změně registrace a zrušení sociálních služe;b

 4. kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb;

 5. projednává správní delikty v prvním stupni dle zákona č. 108/2006 Sb.;

 6. administruje průběžný a závěrečný přehled čerpání dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím operačního systému, který poskytuje krajským úřadům MPSV;

 7. odpovídá za finanční vypořádání poskytnuté dotace na svěřeném úseku v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.