Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Plánování sociálních služeb

 

Rozvojové záměry na rok 2024

Sběr požadavků na zařazení nových kapacit do základní sítě kraje či jejich optimalizaci z území bude realizován prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních služeb kraje (KISSOS).

Všechny obce v území kraje mohou prostřednictvím Krajského informačního systému podat rozvojový záměr za svou obec (obce všech typů), a to od 13. 3. 2023 do 22. 3. 2023 (podání ze strany obce je dobrovolné). Rozvojové záměry musí být vždy v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a s platným komunitním/akčním plánem území. Rozvojové záměry podepisuje statutární zástupce obce/města.

Tato jednotlivá podání bude třeba místně příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP) zhodnotit, provést případnou korekci/optimalizaci
s ohledem na znalost celého správního území, souhrnně zpracovat a předat kraji (souhrny bude možno podávat v termínu od 17. 4. 2023 do 26. 4. 2023). Souhrny podepisuje elektronicky vedoucí odboru sociálních věcí, nebo tajemník úřadu příslušné obce s rozšířenou působností.

Při zasílání souhrnů prosíme o zvážení skutečné potřebnosti rozvoje sítě s ohledem na tíživou finanční situaci.

 

Manuál pro podání Rozvojového záměru obce naleznete ZDE.

Manuál pro podání Souhrnu rozvojových záměrů za ORP naleznete ZDE.

 

 

Oznámení o zahájení zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2024-2026

Dne 1. 11. 2022 Rada Libereckého kraje schválila zahájení činností spojených se zpracováním nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2024-2026. Strategický dokument bude zpracovávat odbor sociálních věcí ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Jeho úkolem je revidovat uplynulé období, zmapovat současný stav a další vývoj sociálních služeb v Libereckém kraji.

Současně se zadáním zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl odboru sociálních věcí uložen úkol vypracovat návrh závazného dokumentu/metodiky stanovující pravidla přehodnocení sítě, podmínky pro zařazení a vyřazení sociálních služeb do/ze Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Za tímto účelem byla ustanovena Odborná skupina odboru sociálních věcí pro oblast plánování a financování základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, která je garantem. Aplikace těchto pravidel se předpokládá v období platnosti nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje ve vazbě na projednání se všemi zainteresovanými subjekty (zadavatelé i poskytovatelé sociálních služeb).

V případě, že budete mít zájem se do plánování sociálních služeb v Libereckém kraji zapojit, můžete se obrátit na územně příslušný úřad obce s pověřeným obecním úřadem, popř. obce s rozšířenou působností (ORP), který Vám sdělí informace o možnosti účasti v pracovních skupinách komunitního plánování sociálních služeb pro území na obecní úrovni. Liberecký kraj při tvorbě svých dokumentů z těchto komunitních plánů vychází. Kontakty na koordinátory plánování naleznete např. zde: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/planovani-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji-kks/komunitni-planovani-v-libereckem-kraji

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Antošová

odbor sociálních věcí

odborný zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

koordinátorka střednědobého plánu Libereckého kraje

e-mail: jana.antosova@kraj-lbc.cz

tel.: 485 226 902