Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální práce

Činnost oddělení sociální práce

Samostatná působnost

 1. spolupracuje s nestátními subjekty působícími v sociální oblasti
 2. koordinuje a podílí se na realizaci protidrogové politiky na území kraje, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, orgány obcí, poskytovateli služeb a dalšími zainteresovanými složkami, včetně spolupráce s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem zdravotnictví KÚ LK
 3. zpracovává koncepční dokumenty, které se týkají protidrogové politiky kraje
 4. koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z koncepčních dokumentů Libereckého kraje, které se týkají protidrogové politiky kraje
 5. ročně soustřeďuje a vyhodnocuje údaje o škodách způsobených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 6. spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí
 7. podílí se na přípravě a zabezpečování financování programů protidrogové politiky a kontrolách účelného využití těchto prostředků
 8. plní funkci tajemníka Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
 9. zpracovává koncepční dokumenty, které se týkají národnostních menšin a etnických skupin žijících na území Libereckého kraje
 10. plní funkci tajemníka Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování Rady Libereckého kraje
 11. spolupodílí se na realizaci Národního akčního plánu transformace péče o ohrožené děti
 12. spolupracuje a podílí se na přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji v oblastech, které souvisí s vykonávanými agendami
 13. podílí se na hodnocení projektů předkládaných v dotačním řízení neziskových organizací, jejichž činnost souvisí s vykonávanými agendami

 Přenesená působnost

 1. rozhoduje o odvolání při ustanovení zvláštního příjemce u dávek důchodového pojištění v řízení dle § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob na základě § 93 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociální práce v oblasti pomoci v hmotné nouzi (§ 67 zákona o obcích v návaznosti na § 7 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi)
 4. činí kroky ke sjednocení způsobu uplatňování známých metod sociální práce v rámci území, a za tím účelem provádí analýzu a vyhodnocení jak míry implementace, tak úrovně metod sociální práce
 5. poskytuje sociálním pracovníkům obcí odbornou metodickou pomoc se zaměřením na koordinaci, vzájemné přizpůsobování a systémovou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
 6. poskytuje základní sociální poradenství v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 7. koordinuje sociální poradenství a dozor úrovně jeho poskytování sociálními pracovníky obcí na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva
 8. realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob na základě § 93 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 9. vede v souladu s § 93a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
 10. kontroluje zabezpečení potřeb u osob v terénu (šetření sociální situace osob a depistáž)
 11. pomáhá řešit sociální situace v oblasti sociálního začleňování osob, které přesahují
 12. územně správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 13. připomínkuje právní předpisy zejména v oblasti sociálního zabezpečení a dalších systémů sociální ochrany
 14. vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 15. zabezpečuje sumarizaci výsledných protokolů z kontrolních akcí v rámci odboru
 16. sociálních věcí, zpracovává pro MPSV výsledné hodnotící pololetní zprávy z kontrol provedených odborem sociálních věcí
 17. podílí se na přípravě Národní strategie protidrogové politiky a Akčního plánu na stanovené období
 18. podílí se na realizaci národní protidrogové politiky při jejím zavádění do praxe na příslušných úrovních veřejné správy
 19. spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 20. řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky státu na úrovni kraje a poskytuje součinnost
 21. státním orgánům
 22. vyjadřuje se k projektům dotačního řízení MZ, MPSV a hodnotí projekty pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky a účastní se obhajob těchto projektů
 23. zabezpečuje činnost koordinátora pro romské záležitosti (§ 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 24. zajišťuje metodické vedení romských poradců či zaměstnanců obcí a dalších institucí, zabývajících se integrací Romů a problematikou národnostních menšin a etnických skupin, tj. předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe apod.
 25. zajišťuje koordinaci romských poradců, aktivit v kraji, vytváření podmínek pro dobrou komunikaci a spolupráci, vytváření a vedení databáze institucí zabývající se integrací Romů a problematikou národnostních menšin a etnických skupin, zapojuje se do komunitního plánování,
 26. spolupracuje v rámci metodické činnosti s radami vlády, zejména s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agenturou) Úřadu vlády ČR, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi, a dalšími orgány státní správy
 27. zajišťuje zpracování analýz týkající se situace romské komunity a problematiky národnostních menšin a etnických skupin pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů
 28. provádí poradenství a informační činnost, zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím
 29. zabezpečuje monitoring sociálně vyloučených romských lokalit
 30. poskytuje metodickou pomoc obcím, které realizují Státní integrační program pro zabezpečení integrace azylantů
 31. distribuuje a zpracovává metodické výkazy MPSV z oblasti sociální práce s příslušníky marginálních skupin
 32. zabezpečuje metodické vedení sociálních kurátorů
 33. provádí kontrolní činnost v oblasti výkonu sociální péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením na obcích s rozšířenou působnosti
 34. podílí se na mapování dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Libereckého kraje a informuje koordinátory a sociální kurátory
 35. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
 36. zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí, organizaci a zprostředkování náhradní rodinné péče na území kraje (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 37. zřizuje a spravuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon pěstounské péče, za předpokladu zřízení nebo převzetí těchto zařízení (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 39)
 38. rozhoduje o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, o změně, zastavení a výplatě tohoto příspěvku (§ 42h, § 42l, § 42n zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 39. vydává a odnímá pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (§ 49, § 49a, § 50 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), metodicky vede a kontroluje soulad výkonu sociálně-právní ochrany dětí s výše uvedeným zákonem a vydaným pověřením
 40. vede evidenci dětí vhodných do náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče) a evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči
 41. po odborném posouzení vydává rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných pro NRP a dále vydává rozhodnutí o jejich vyřazení v případě porušení nebo neplnění podmínek (§ 24c)
 42. rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o zařazení žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 43. zprostředkovává náhradní rodinnou péči za součinnosti ostatních krajských úřadů,
 44. spolupracuje s MPSV ČR a s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 24, § 24a, § 24b, § 24d, § 25)
 45. poskytuje poradenskou činnost související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 46. vede a sleduje složité případy náhradní rodinné péče, podle potřeby poskytuje rodině poradenství a psychoterapii
 47. zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (§ 11 odst. 2)
 48. může zajišťovat přípravu a poradenskou pomoc v případech poručenství, jestliže poručník o dítě osobně pečuje nebo v případech svěření dítěte do výchovy podle § 45 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., v platném znění)
 49. vede pro účely zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu podle zvláštního právního předpisu evidenci osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat, a rovněž rozhoduje o zařazení těchto osob do evidence po předchozím odborném posouzení, předává neprodleně opis seznamu osob zařazených do této evidence ministerstvu a obecním úřadům obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, pravidelně tento seznam doplňuje na základě změn, ke kterým v evidenci dochází
 50. provádí psychologická vyšetření dětí vhodných do osvojení nebo pěstounské péče
 51. vede psychodiagnostická a poradenská setkání osob vykonávajících náhradní rodinnou péči
 52. zřizuje dle § 38a zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, zvláštní orgán kraje – poradní sbor, jehož tajemníkem je pracovník tohoto oddělení
 53. vyhledává vhodné žadatele z evidence kraje pro osvojení určitého dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče
 54. navštěvuje dětské domovy a kojenecké ústavy v souvislosti s přípravou podkladů pro odborné posouzení dětí a vyjadřuje se k vhodnosti určité formy náhradní rodinné péče
 55. provádí kontrolní činnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 59)
 56. zajišťuje odvolací řízení, zpracovává podněty a přezkoumává rozhodnutí ve věci mimořádných opravných prostředků
 57. podílí se na řešení přestupků na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dle § 28 zákona č. 334/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 58. projednává správní delikty dle § 59 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v prvním stupni (přestupky na úseku náhradní rodinné péče atd.), působí jako odvolací orgán vůči rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností dle tohoto zákona
 59. vybírá a vymáhá pokuty, které v rámci přestupkového řízení dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí uložil
 60. organizuje 2x ročně setkání pěstounských rodin LK a těchto setkání se i účastní
 61. poskytuje a zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dětí a při péči o děti zdravotně postižené
 62. na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte soudu, státnímu zastupitelství, MPSV, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně
 63.  v rámci metodické činnosti organizuje vzdělávací aktivity v této oblasti, monitoruje nabídku vzdělávacích programů a koncipuje zakázky v oblasti vzdělávání na základě potřeb sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 64. mapuje sociální služby určené pro podporu rodin a dětí, seznamuje s nimi sociální pracovníky, iniciuje jejich rozvoj v rámci kraje
 65. distribuuje a zpracovává statistické výkazy MPSV z oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 66.  metodicky vede obce a pověřené obecní úřady v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 67. spolupracuje se zástupci Probační a mediační služby ČR na území Libereckého kraje a předává informace mezi nimi a kurátory pro mládež v oblasti práce s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili činu jinak trestného nebo provinění
 68. zabezpečuje metodické vedení kurátorů pro mládež a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností na území kraje