Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023

Rodina je základní jednotkou společnosti, která velmi významně ovlivňuje vývoj jedinců a tím i vývoj společnosti jako celku. Je však důležité dbát nejen na formální funkci rodiny, ale především na zkvalitňování jejího vztahového a hodnotového obsahu. Z demografických ukazatelů ve vyspělých státech je zřejmý trend stárnutí populace, který je spojen s klesáním porodnosti a odkládáním rodičovství. Jsou to právě obce a kraje, které jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky. Znalost potřeb místních obyvatel jim umožňuje podporovat rozvoj příznivých podmínek pro zakládání a fungování rodin. Liberecký kraj rozpoznal potřebu systematické podpory rodin s dětmi, proto bylo přistoupeno k vytvoření zastřešujícího dokumentu v rámci rodinné politiky. 

Pro potřeby Strategického plánu rodinné politiky byla rodina definována jako základní jednotka společnosti, která se tradičně skládá ze dvou rodičů a dítěte. Za rodinu lze považovat také jakoukoliv variaci těchto jednotek. Za dítě je v souladu s Úmluvou o právech dítěte považována osoba nezletilá (0 – 18 let). Problematice rodin se specifickými potřebami se podrobně věnují jiné krajské koncepční dokumenty – Střednědobý plán sociálních služeb, Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením a další.

Předložený dokument se skládá ze dvou částí. První – analytická – část se zaměřuje na zmapování současného stavu v kraji. Pro potřeby plánu byly realizovány dva průzkumy. Jeden se zaměřil na zmapování využívaných flexibilních forem práce. Druhé dotazníkové šetření bylo určeno rodinám s dětmi. Smyslem tohoto průzkumu bylo odhalit potřeby obyvatel v kraji a na jejich základě stanovit příslušná prorodinná opatření. Tato opatření tvoří druhou – návrhovou – část plánu.

 

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 300/18/ZK dne 28.8.2018.

Dokument je ke stažení zde.

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 v německém jazyce naleznete zde.

 

Logo EU

Strategický plán rodinné politiky na období od roku 2019 do roku 2023 vznikl v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi“, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.

Připomínkování Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje

PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES JE UKONČEN. ZA VŠECHNY PŘIPOMÍNKY DĚKUJEME.

Vypořádání připomínek naleznete zde.

Vážení zájemci o rodinnou politiku,

v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“, který je v současné době realizován Libereckým krajem, byl vytvořen Strategický plán rodinné politiky LK. Před samotným schvalovacím procesem tohoto dokumentu jej zveřejňujeme k připomínkování.

Strategický plán rodinné politiky je sestaven na pětileté období (2019 – 2023) a jedná se o první dokument Libereckého kraje v této oblasti. Na zpracování plánu se podílela odborná veřejnost a zástupci zainteresovaných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Při stanovování potřeb obyvatelstva bylo vycházeno z dat sesbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření.

Vaše případné připomínky prosím zaznamenejte do přiložené tabulky a zašlete zpět nejdéle do 29. 5. 2018 na email katerina.hajkova@kraj-lbc.cz. Připomínky budou zpracovány, případně zapracovány do plánu, a jejich vypořádání bude uveřejněno na webových stránkách Strategický plán rodinné politiky LK

Formulář k připomínkování

Pracovní skupina pro tvorbu Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje

Pracovní skupina vznikla v rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji.

Statut a jednací řád pracovní skupiny (zde)

Zápisy z jednání 15. 5. 2017, 24. 10. 201712. 12. 2017