Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Stížnosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Postup při podávání stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí Krajským úřadem Libereckého kraje

Přesto, že je věnováno patřičné úsilí tomu, aby byla zajištěna požadovaná kvalita výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a jsou dodržovány veškeré předpisy a pracovní postupy, může dojít k tomu, že klient se bude cítit nespokojen. V takové situaci má právo svou nespokojenost vyjádřit.

Postup při vyřizování stížností se řídí Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2017, která je k dispozici u pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a také na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje (zde).

Stížnost je možno podat písemně:

 • osobně na adresu podatelny úřadu:

  Krajský úřad Libereckého kraje

  U Jezu 642/2a

  461 80 Liberec 2

Úřední hodiny-
Pondělí 7:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 16:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 16:00
Pátek 7:00 - 15:00

 • formou dopisu odeslaného na adresu:

  Krajský úřad Libereckého kraje

  U Jezu 642/2a

  461 80 Liberec 2

 • faxem, na číslo:

  +420 458 226 444

 • e-mailem:

  podatelna@kraj-lbc.cz

 • datovou schránkou Krajského úřadu Libereckého kraje,

  c5kbvkw

Stížnost podaná pomocí technických prostředků, zejména e-mailem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být u správního orgánu, tj. krajského úřadu, do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu potvrzena.

Ústní formou do protokolu:

Stížnost s klientem sepíší pracovníci oddělení sociální práce odboru sociálních věcí v 11. patře Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a to v pracovní dny v době:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00

Po telefonické dohodě je možné domluvit individuální konzultace i mimo uvedené časy. Při osobním setkání mohou pracovníci klienta seznámit s dalšími možnostmi řešení jeho problému.

Stížnost musí obsahovat:

Jméno, příjmení, doručovací adresu stěžovatele (u právnických osob je nutné uvést sídlo organizace a oprávněnou osobu). Z obsahu musí být patrné, čeho se stížnost týká.

Postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování stížností:

 • Každá stížnost je zaevidována v Centrálním registru stížností Libereckého kraje, který je veden právním odborem Krajského úřadu Libereckého kraje.

 • Stěžovatel je do 5 pracovních dnů písemně informován o přijetí stížnosti (netýká se stížností podaných ústně do protokolu).

 • Pokud stížnost nespadá do působnosti kraje, je do 5 pracovních dnů postoupena příslušnému orgánu (úřadu) k vyřízení a stěžovatel je o kroku písemně informován.

 • Stížnost vyřizuje věcně příslušný odbor krajského úřadu.

 • Odpověď na stížnost je právním odborem odeslána do 30 dnů, v případě složitých kauz do 60 dnů, od jejího doručení. U složitějších případů může být ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje lhůta k vyřízení prodloužena. O tomto prodloužení je stěžovatel písemně informován.

Důležitá upozornění:

 • Stížnosti nelze podávat telefonicky.

 • Anonymní stížnosti jsou pouze zaregistrovány v Centrálním registru stížností.

 • Opakované stížnosti, které neobsahují nové skutečnosti, nejsou řešeny a stěžovatel je o tom písemně informován.