Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

AKCE

2020

Logo cyklu 5. přednáška

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)

Ve dne 12. listopadu 2020​ proběhla v on-line prostředí 5. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl seznámit účastníka a poskytnout mu nástroje na účinný boj s dluhy osoby závislé na pomoci, podpoře a opatrovnictví (veřejném, vykonávaném obcí). Účastník by měl zvládnout základní rozvahu a analýzu finanční situace klienta a aplikovat vzory podání. Akce se zúčastnilo celkem 34 osob (obce III - 21 osob, obce II - 7 osob, obce I - 6 osob).

Logo cyklu 4. přednáška

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

Ve dnech 2. a 3. září 2020 proběhla na KÚ LK 4. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl objasnit účastníkovi právní aspekty pomoci osobě, která tuto pomoc odmítá, není schopná ji přijímat, případně si o ni říci, ale přesto ji nutně potřebuje. Pozornost byla věnována projevení vážně míněného nesouhlasu, jeho řešení, oznámení soudu, otázce trestněprávní, soudnímu rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení.  Akce se zúčastnilo celkem 41 osob (obce III - 25 osob, obce II - 8 osob, obce I - 8 osob).

2019

Logo cyklu   3. přednáška

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci

Ve dnech 23. a 24. října 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 3. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Účastníci byli seznámeni se základními druhy podpory, s postupem, když osoba není schopna sama jednat či s otázkou sociálních služeb / práce a právních jednání duševně nemocných. Prostor byl také věnován smlouvám o poskytování sociální služby. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 22 osob, obce II - 7 osob, obce I - 13 osob).
 
 

Setkání u „kulatého stolu“

Dne 10. října 2019 se v Paláci Centrum Liberec uskutečnilo setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Frýdlant). Setkání proběhlo za účasti ředitelky Fokusu Liberec - PhDr. Jany Horákové, soudkyně jabloneckého okresního soudu - Mgr. Martiny Fričové a regionálního konzultanta MZ pro LK - Bc. Přemysla Holeše. Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.
 
Fokus Liberec o. p. s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s krajským úřadem s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou spolupráci. Akce se zúčastnilo celkem 7 obcí vykonávajících opatrovnickou agendu. Kromě 4 obcí s rozšířenou působností, dorazili veřejní opatrovníci z měst Hodkovice nad Mohelkou, Lučany nad Nisou a Raspenavy. Z řad poskytovatelů přišli zástupci následujících organizací: Fokus Liberec, Společnost Dolmen, Rytmus Liberec, Sdružení TULIPAN, DCDS Jablonec nad Nisou, NADĚJE. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 30 osob (z toho: obce - 11 osob; poskytovatelé -15 osob).
 
V příštím roce proběhnou 2 kulaté stoly, které budou vymezeny pro zbývající obce s rozšířenou působností (2. kulatý stůl - Turnov, Semily, Jilemnice, Železný Brod; 3. kulatý stůl - Česká Lípa, Nový Bor).
 
 

 Logo cyklu   2. přednáška

Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)

Ve dnech 22. a 23. května 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 2. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Z důvodu vysokého zájmu o 1. téma si účastníci mohli vybrat ze 2 termínů. Akce se zúčastnilo celkem 39 osob (obce III - 24 osob, obce II - 8 osob, obce I - 7 osob). Na přednášce byla věnována pozornost smyslu a účelu podpory, praxi při omezování svéprávnosti, funkčnosti institutu omezení svéprávnosti či porovnání výkonu opatrovnictví a sociální práce.
 

 Logo cyklu   1. přednáška

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč

Dne 28. března 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 1. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 23 osob, obce II - 8 osob, obce I - 11 osob). Na přednášce se řešila témata jako právní osobnost a svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, opatrovnictví, řízení ve věcech svéprávnosti a opatrovnictví člověka.
 
Cyklus 9 na sebe navazujících přednášek přináší celkové pojetí opatrovnictví dospělých. Jedná se o metodickou pomoc obcím – veřejným opatrovníkům Libereckého kraje. Cyklus je rozdělen do 3 let (2019-2021), přičemž v každém roce proběhnou 3 přednášky. KÚ LK podpoří v každém roce vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu formou zaplacení PRVNÍ PŘEDNÁŠKY.
 
 

 

Seminář OPATROVNICTVÍ FYZICKÉ OSOBY VYKONÁVANÉ OBCÍ

Dne 17. ledna 2019 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Mgr. Bc. Petrou Juřátkovou, asistenskou soudce Nejvyššího soudu, doktorandkou Právnické fakulty Palackého univerzity s více než pětiletou praxí v oblasti vzdělávání úředníků. Semináře se zúčastnilo 17 obcí (20 osob), které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Seminář byl zaměřen na oblast zastoupení v českém právu, osobu opatrovníka a institut opatrovnictví z pohledu hmotného a procesního práva.
 
Níže je k nahlédnutí pozvánka a program semináře:
 

2018

 

Konference VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

 
Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK zorganizovalo pro veřejné opatrovníky obcí Libereckého kraje v rámci výkonu přenesené působnosti v agendě veřejné opatrovnictví konferenci na téma „Aktuální otázky ve veřejném opatrovnictví“.
 
Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, dne 14. března 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v budově KÚ LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - multimediální sál. 
 
Na konferenci vystoupilo 6 hostů. První příspěvek s názvem „Smysl a nesmysl opatrovnictví, odpovědnost opatrovníka v tomto systému a ve zdravotnictví" přednesla Mgr. Radka Pešlová, odborná lektorka a právnička v sociální oblasti. Mgr. Barbora Rittichová, odborná lektorka a právnička z Ministerstva spravedlnosti ČR, navázala s příspěvkem na téma „Aktuální otázky svéprávnosti a opatrovnictví".  Z jiného úhlu pohledu představila opatrovnictví Ing. Alena Přichystalová, veřejný opatrovník z Magistrátu statutárního města Jablonec n. N. Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace OSTARA, vystoupila na konferenci jako zástupce poskytovatele sociálních služeb. Závěrečný příspěvek „Sociální práce s lidmi se sluchovým postižením" měla vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. a sociální pracovnice Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, Mgr. Martina Macurová. Celou konferencí provedl účastníky moderátor Českého rozhlasu Liberec Jan Žíla.
 
Konference se zúčastnilo celkem 47 osob z obcí Libereckého kraje, 11 osob z krajských úřadů, 13 osob z poskytovatelů sociálních služeb a 2 osoby z okresních soudů.
 
Níže naleznete příspěvky jednotlivých hostů:
 
Ohledně příspěvku Mgr. Rittichové k tématu detence lze odkázat na kapitolu věnovanou soudnímu řízení o detenci (konkrétně str. 17-25), v rámci materiálu MPSV uvedeného zde:  /files/clanky/31996/Doporuceny_postup_detence.pdf
 
Níže je k nahlédnutí pozvánka a program konference:
 

2017

 

Seminář VÝKON AGENDY VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

 
Dne 30. 11. 2017 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Výkon agendy veřejné opatrovnictví" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Bc. Veronikou Čtvrtlíkovou, DiS. Semináře se zúčastnilo 17 obcí, které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Níže je k dispozici prezentace paní lektorky.