Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

 
Financování VO je realizováno od roku 2017 formou příspěvku na přenesenou působnost. Původní výše příspěvku na opatrovance činila 29 tis. Kč. Od roku 2020 došlo ke zvýšení o 5 % na 30,5 tis. Kč (příspěvek 2021). Každý rok probíhá sběr dat o počtu opatrovanců v obcích ČR. Data jsou shromažďována jednotlivými KÚ k rozhodnému dni (31. 3.) a dále postoupena MV ČR. Dne 20. 6. 2022 došlo k uzavření seznamů opatrovanců za jednotlivé kraje. Po tomto datu nejsou přípustné žádné změny v seznamech.
 
Kritéria pro přiznání příspěvku na VO jsou upravena zákonem č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2022. Příspěvek proto není možné nárokovat zpětně. Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Pravomocné rozhodnutí soudu jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností člověka zajišťovat své potřeby vlastními silami. 
 
Od roku 2021 se financování týká i případů opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně hmotněprávním opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ (případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (FO) nebo kdy došlo k jeho odvolání bez jmenování nového - soud zasílá obci Listinu opatrovníka). V roce 2022 bylo sečteno 117 případů dočasného opatrovnictví, oproti 184 v roce předcházejícím.
 
Započítány jsou jen takové případy, u kterých do rozhodného data nabyly rozsudky soudu právní moci. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Pokud se stala obec veřejným opatrovníkem po rozhodném dni (ale i naopak, pokud přestala být opatrovníkem), nemá to na výši příspěvku vliv. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (např. zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích. 
 
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, je výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců. Příspěvek je primárně určen na zabezpečení opatrovnické agendy obcí (mzdové a provozní výdaje, cestovné, vzdělávání, literatura, aj.). Dále mohou být finanční prostředky využity např. na nákup specializovaných právních služeb u složitých případů (jestliže nelze zprostředkovat bezplatné právní poradenství). Příspěvek není účelově vázán, nepodléhá zúčtování. O konkrétním způsobu využití rozhoduje vedení obce.