Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

METODICKÉ MATERIÁLY

Práva a povinnosti opatrovníka

Vzory

Metodika výkonu veřejného opatrovnictví (2. přepracované vydání)

  • Jedná se o 2. přepracované vydání Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z roku 2020, na kterém se podílel kolektiv autorek: Zuzana Machová, Alena Nosková, Monika Ondráčková, Jana Ouřetská.
  • Metodika veřejného opatrovnictví byla napsána v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322.

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

INSTAND, z. ú.

Veřejný ochránce práv

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

 

Manuál sociálního pracovníka - Svéprávnost a právní ochrana uživatelů sociálních služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Manuál je zaměřen na právní otázky týkající se problematiky svéprávnosti a opatrovnictví a v obou těchto tématech zpracovává
    jak hmotněprávní úpravu, obsaženou právě v novém občanském zákoníku, tak úpravu procesní, obsaženou především v zákoně
    č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
  • Publikace ke stažení zde: Manuál sociálního pracovníka
  • Autoři: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., Mgr. Anna Hofschneiderová; Rok vydání: 2015

Liga lidských práv