Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

METODICKÁ PODPORA

Práva a povinnosti opatrovníka

Opatrovník v praxi - Užitečná příručka pro starostlivé pečující a opatrovníky

 • Autorem knihy je Mgr. Radka Pešlová. Publikaci vydal Moravskoslezký kruh v roce 2021.
 • Příručka vznikla jako podpora pro starostlivé pečující a opatrovníky, aby měli možnost získat odpovědi na nejpalčivější otázky, které přicházejí. Témata vychází z nejčastějších otázek v poradně věnované pečujícím a opatrovníkům na stránkách www.mskruh.cz.
 • Kniha vyšla za podpory Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci NDT Senior a Jihomoravského kraje.
 • Publikace ke stažení zde.

Metodika výkonu veřejného opatrovnictví (2. přepracované vydání)

 • Jedná se o 2. přepracované vydání Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z roku 2020, na kterém se podílel kolektiv autorek: Zuzana Machová, Alena Nosková, Monika Ondráčková, Jana Ouřetská.
 • Metodika veřejného opatrovnictví byla napsána v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322.
 • Publikace ke stažení zde.

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

INSTAND, z. ú.

Veřejný ochránce práv

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

 

Manuál sociálního pracovníka - Svéprávnost a právní ochrana uživatelů sociálních služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Manuál je zaměřen na právní otázky týkající se problematiky svéprávnosti a opatrovnictví a v obou těchto tématech zpracovává
  jak hmotněprávní úpravu, obsaženou právě v novém občanském zákoníku, tak úpravu procesní, obsaženou především v zákoně
  č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
 • Publikace ke stažení zde: Manuál sociálního pracovníka
 • kap. XV. VZORY VYBRANÝCH PRÁVNÍCH PODÁNÍ     (od str. 75 el. dokumentu)
Vzor č. 1: Návrh na zahájení řízení o svéprávnosti a otázky pro tento návrh
Vzor č. 2: Vzor návrhu na jmenování opatrovníka bez omezení ve svéprávnosti
Vzor č. 3: Smlouva o nápomoci
Vzor č. 4: Zastoupení členem domácnosti
Vzor č. 5: Návrh na ustanovení kolizního opatrovníka
Vzor č. 6: Návrh na změnu opatrovníka
Vzor č. 7: Oznámení detence v sociálních službách
 • Autoři: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., Mgr. Anna Hofschneiderová; Rok vydání: 2015

Liga lidských práv