Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Cizinci a migranti

Manuál lokální integrace migrantů v ČR (informace nejen pro obce)

Přehled o počtu cizinců na území České republiky nalezneta na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Cizinec podle cizineckého zákona je definován jako fyzická osoba, která není státním občanem ČR.

Cizincem je tedy i ten:

  • kdo má občanství jednoho z členských států EU (občan EU),
  • kdo má občanství vícero cizích států,
  • kdo nemá občanství žádného státu (tzv. bezdomovec či apatrida)
  • kdo státní občanství měl, ale toto občanství ztratil.

Z definice vyplývá, že cizincem není ten, kdo má vedle občanství ČR i občanství jiného státu.

Platný vnitrostátní právní řád rozlišuje následující kategorie cizinců:

  • cizinec, jemuž byl udělen azyl v ČR (azylant),
  • cizinec žádající o udělení azylu v ČR (žadatel o azyl), azylant a žadatelé o azyl jsou definováni zákonem č. 325/1999Sb. o azylu
  • osoba s povoleným trvalým pobytem v ČR, spadá pod zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR
  • osoba s povoleným přechodným pobytem v ČR

Rozcestník - informace pro migranty

Informační leták ke stažení - Žijeme společně

INTEGRACE MIGRANTŮ V LIBERECKÉM KRAJI aneb TADY JSEM DOMA

Národnostní menšiny 

Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 zní:

  • Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.
  • Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

Přehled národnostních menšin žijících na území ČR