Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Osvojení a pěstounská péče (náhradní rodinná péče)

Náhradní rodinná péče (NRP) je zajišťována dětem, které na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a na základě individuálního plánu ochrany dítěte nemohou setrvat v péči svých biologických rodičů, nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. Náhradní rodinná péče se zajišťuje formou osvojení, pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Osvojení, pěstounská péče nebo pěstounská péče na přechodnou dobu se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě, nebo přijmout dítě do pěstounské péče.

V případě, že máte zájem o získání podrobnějších informací o možnosti stát se pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu, obraťte se na orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa Vašeho trvalého pobytu. Zde najdete specializovanou sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči, která Vám poskytne veškeré potřebné informace. Můžete se rovněž obrátit na pracovnice oddělení sociální práce Krajského úřadu Libereckého kraje.

Činnosti krajského úřadu v oblasti náhradní rodinné péče:
a)         Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče se dle § 20 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, podává u obecního úřadu obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele. Základní informace zájemcům o NRP poskytnou sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. (kontakty zde)

b)         Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče vydává dle § 22 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, krajský úřad na základě výsledků celkového odborného posouzení, které se skládá z psychologického vyšetření, z posouzení zdravotního stavu, po­souzení sociální situace a absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

c)         Krajský úřad zprostředkovává náhradní rodinnou péči za součinnosti ostatních krajských úřadů, spolupracuje s ministerstvem a s Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně. V rámci odborného kolegia pro náhradní rodinnou péči spolupracuje s odborníky působícími v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kolegium doporučuje pro určité dítě vhodné žadatele o pěstounskou péči nebo osvojení vedené krajským úřadem.