Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Na základě rozhodnutí o pověření mohou některé činnosti v sociálně-právní ochraně dětí vykonávat také fyzické a právnické osoby.

Seznam osob, které byly pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

Pověřené osoby poskytují na základě pověření činnosti podle § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

 • Vyhledává děti uvedené v § 6.
 • Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Vykonává činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Zřizuje zařízení sociálně-právní ochrany, kterými  jsou:
 • zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
 • zařízení sociálně výchovné činnosti,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • výchovně rekreační tábory pro děti.
 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 • Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
 • Poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Podání žádosti o pověření nebo o změnu pověření

Žádost o pověření  (zde)

Žádost o změnu pověření (zde)

Žádost včetně příloh je nutné doručit v písemné podobě poštou nebo na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Rozhodnutí o vydání pověření

Rozhodnutí o pověření vydává Krajský úřad Libereckého kraje pro žadatele s trvalým pobytem nebo sídlem na území Libereckého kraje, případně pokud chce žadatel zřídit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či zařízení sociálně-právní ochrany dětí na území Libereckého kraje.

 Rozhodnutí se vydává podle § 49, 49a a 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Žádost o státní příspěvek pro zřizovatel ZDVOP

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upravuje ustanovení § 42g až 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti, které bylo do zařízení přjato:

 • na základě rozhodnutí soudu,
 • na základě smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci dítěti podle § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Státní příspěvek vyplácí místně příslušný krajský úřad v české měně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. Příspěvek činí 36.000,- Kč měsíčně za dítě a snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo ZDVOP, pokud pobyt mimo trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Řízení o přiznání státního příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (zde). Žádost se podává místně příslušnému krajskému úřadu. Místní příslušnost se řídí sídlem ZDVOP.

Přílohu žádosti tvoří seznam dětí v ZDVOP (zde), hlášení změn (zde)a doklady prokazující důvodnost pobytu těchto dětí.

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby (zde)

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zde)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v Libereckém kraji 

Dětské centrum Liberec, p. o., Pekárkova 572/5, Liberec 15

- ZDVOP Parpsek, Pekárkova 572/5, Liberec 15

- ZDVOP Paprsek, Seniorů 1208, Liberec 30 

Další informace k tématu poskytne:

Bc. Mochalová Dalila

telefon 485 226 697, 739 541 562                                 dalila.mochalova@kraj-lbc.cz                          kancelář: 1131 (11. patro)   

telefon 485 226 559 446,  775 855 564                        @kraj-lbc.cz                          kancelář: 1131 (11. patro)