Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Sociálně-právní ochranu dětí vykonávají na Krajském úřadu Libereckého kraje pověření pracovníci oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ukládá orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se Standardy kvality sociálně-právní ochrany. Závazné znění Standardů je uvedeno v Příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vytvořeny a pilotně ověřeny v rámci individuálního projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem standardizace je vytvoření efektivního a transparentního systému práce s ohroženými dětmi a rodinami, sjednocení přístupů, terminologie a metod práce.

Krajský úřad Libereckého kraje je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy řídit. Jejich plnění je kontrolováno a hodnotí se systémem bodů. Výjimkou jsou kritéria, u kterých vyhláška stanoví, že se na úrovni krajského úřadu nehodnotí;  jedná se o kritéria 1a, 1b, 4b, 8d, 9c, 9d a 14b.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje  Popis naplňování (zde)

Aktuální verze Popisu naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři Krajského úřadu Libereckého kraje, 11. patro, číslo dveří 1131.

Manuál implementace standardů kvality sociálně právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 (zde)

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc MPSV 2014 (zde)

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby MPSV 2014 (zde)

Zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany (manuál pro obecní úřady) Mgr. Hana Solařová 2015 (zde)