Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

2 Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Zároveň jsou zde uvedena zdravotnická zařízení ústavní péče, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy, poskytující sociální služby podle ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Krajský úřad je správcem listinné podoby registru, MPSV je správcem elektronické podoby registru.

Registr poskytovatelů je veden v listinné a elektronické podobě. V elektronické podobě je dostupný z odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/.

 

V listinné podobě registr obsahuje údaje a přílohy (včetně jejich aktualizace), které byly doloženy s žádostí o registraci, zejména:

 • údaje o poskytovateli:

  • název, IČO, adresa sídla, údaj o statutárním orgánu

  • kontaktní údaje poskytovatele (telefon, fax, e-mail, web)

 • údaje o poskytovaných sociálních službách:

  • druhy poskytovaných sociálních služeb

  • okruh osob, pro které jsou sociální služby určeny

  • název a místo zařízení nebo místa poskytování sociálních služeb

  • kapacita poskytovaných sociálních služeb

  • časový rozsah poskytování sociálních služeb

  • popis realizace, popis personálního zajištění a plán finančního zajištění

  • způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách

  • den započetí poskytování sociálních služeb

  • kontaktní údaje poskytovaných sociálních služeb (telefon, fax, e-mail, web)

 • přílohy žádosti o registraci:

  • doklad o bezúhonnosti právnické osoby

  • doklady o bezúhonnosti a odborné způsobilosti všech zaměstnanců poskytujících sociální služby

  • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách

  • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž jsou poskytovány sociální služby

  • úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů (je-li poskytovatelem právnická osoba)

  • doklady o bezdlužnosti od všech zdravotních pojišťoven, ČSSZ, finančního a celního úřadu

  • čestné prohlášení o tom, že na majetek poskytovatele nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku

 • pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb

 • kopii protokolu z kontroly plnění registračních podmínek

 • zápis z  místního šetření

 

V elektronické podobě registr obsahuje:

 • údaje o poskytovateli:

  • název, IČO, adresa sídla, údaj o statutárním orgánu

  • údaj o osobě oprávněné v řízení před soudem dle ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • kontaktní údaje poskytovatele (telefon, fax, e-mail, web)

 • údaje o poskytovaných sociálních službách:

  • druhy poskytovaných sociálních služeb

  • okruh osob, pro které jsou sociální služby určeny

  • název a místo zařízení nebo místa poskytování sociálních služeb (včetně vedoucího zařízení)

  • kapacita poskytovaných sociálních služeb

  • časový rozsah poskytování sociálních služeb

  • popis realizace, popis personálního zajištění a plán finančního zajištění

  • způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách

  • den započetí poskytování sociálních služeb

  • kontaktní údaje poskytovaných sociálních služeb (telefon, fax, e-mail, web)

 • seznam kontrol plnění registračních podmínek