Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

6 Kvalifikační požadavky, vzdělávání

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních službách upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost:

 • sociální pracovníci (ust. § 109 a § 110)

 • pracovníci v sociálních službách (ust. § 116)

 • zdravotničtí pracovníci

 • pedagogičtí pracovníci

 • manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (ust.  § 116a)

Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zákonem č. 198/2002, o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální pracovník

Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle § 110 zákona o sociálních službách.

 

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je dle ust. § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech    vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b) - zrušeno novelou zákona o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2017

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998 - zrušeno novelou zákona o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2017

 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních).

Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace).

 

Pokud zaměstnanec pracoval ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních službách (tj. ke dni 1. 1. 2007) na pozici sociálního pracovníka a neměl požadovanou kvalifikaci, je povinen kvalifikaci splnit:

 • do 7 let od nabytí účinnosti zákona, nezískal-li střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním

 • do 10 let od nabytí účinnosti zákona, získal-li střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním

  Do doby splnění kvalifikačních požadavků se na takového zaměstnance pohlíží jako na sociálního pracovníka. Pokud však v zákonné lhůtě nesplní kvalifikační požadavky, nemůže nadále vykonávat tuto činnost.

  Toto ustanovení neplatí pro zaměstnance, kteří ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních službách dosáhli věku 50 let a pracovali na pozici sociálního pracovníka. U těchto se kvalifikační požadavek považuje za splněný.

Pracovník v sociálních službách

Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává

Obory vzdělávání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

 • přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb

 • základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti

 • pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence

 • pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   

  Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.

   

  Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách je

 • přímá obslužná péče: základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

 • základní výchovná nepedagogická činnost: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly, podle zvláštního právního předpisu (ust. § 36 zákona č. 96/2004 Sb.), způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

 • pečovatelská činnost: základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

 • pod dohledem sociálního pracovníka: základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka

   

  Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.

Zdravotnický pracovník

Podmínky výkonu činnosti zdravotnických pracovníků stanoví zvláštní právní předpisy:

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pedagogický pracovník

Podmínky výkonu činnosti pedagogických pracovníků stanoví zvláštní právní předpisy: Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

Manželský a rodinný poradce

Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

 

Další odborní pracovníci

Odbornou způsobilostí dalšího odborného pracovníka je vysokoškolské vzdělání.

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Obsah kvalifikačního kurzu a jeho minimální rozsah stanovuje v § 37 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška v příloze č. 4 také obsahuje přehled oborů vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Podle ust. § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se za kvalifikační kurz považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. 1. 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti, pokud byl obsah a rozsah tohoto kurzu srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37 vyhlášky.

Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u zaměstnance narozeného přede dnem 1. ledna 1957, pokud před 1. 1. 2007 získal nejméně 2 roky praxe při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.

 

Další vzdělávání

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku a pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

Pokud pracovní poměr pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu.

Lze akceptovat, že se do počtu povinných hodin započítá časová dotace požadovaného kurzu, pokud zaměstnanec v průběhu roku přejde k jinému zaměstnavateli a doloží novému zaměstnavateli absolvování kurzu v daném kalendářním roce u předchozího zaměstnavatele.

Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.

Formy dalšího vzdělávání

 • specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
 • účast v kurzech s akreditovaným programem (seznam vzdělávacích institucí s akreditací MPSV naleznete níže)
 • odborné stáže (výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž)
 • účast na školicích akcích (vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem, a která je vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem)

Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo či potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce.

Uznání vzdělání ze zahraničí pro ČR

Pro výkon pozice sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách je nezbytné splnit kvalifikační požadavky dané zákonem o sociálních službách, neboť se jedná o regulovaná povolání stanovená zákonem. Regulované povolání je takové povolání, pro jehož výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další).

V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci v jiném státě EU nebo EHP či Švýcarska a chce ji uplatnit v ČR, musí mít, v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o uznávání odborné kvalifikace“) tuto kvalifikaci uznanou uznávacím orgánem, kterým je pro toto regulované povolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tímto vzděláním je i vzdělání na pobočce zahraniční školy na území ČR.

V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci mimo EU a chce ji uplatnit v ČR, může kontaktovat MPSV k získání podrobnějších informací o dalším postupu na adrese posta@mpsv.cz.

Postup při žádání o uznání odborné kvalifikace

1. Opatřit si žádost o uznání odborné kvalifikace.

(žádost si můžete stáhnout ZDE (549.11kB) jako pdf. soubor)

2. Vyplnit tuto žádost a přiložit požadované doklady

Podle § 22 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace uchazeč v žádosti vyplní především tyto kolonky:

 • regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK nebo PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • státní příslušnost
 • stát a místo narození
 • trvalou adresu
 • doručovací adresu, pokud se liší od trvalé
 • telefon
 • e-mail
 • typ dokladu o ukončeném vzdělání
 • číslo dokladu
 • název a adresa vzdělávacího zařízení
 • stát sídla vzdělávacího zařízení
 • doba trvání studia
 • údaje o odborné praxi, jsou-li k dispozici (a chce-li ji žadatel uznat)

K žádosti je třeba doložit:

 1. kopii průkazu totožnosti nebo jiný doklad osvědčující státní příslušnost a případně doklad potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace
 2. kopii dokladu o odborné kvalifikaci (vysvědčení nebo diplom včetně dodatku apod.) v prosté kopii, případně také kopii osvědčení prokazující kvalifikaci, (doklady o odborné kvalifikaci musí být přeloženy do češtiny – s výjimkou slovenštiny),
 3. kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů
 4. kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách s jasným vyjádřením, že je/není žadatel zdravotně způsobilý k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

Upřesnění:

Doklady přiložené k žádosti mohou být doloženy v prosté kopii. Dle § 22 odst. 6 zákona o uznávání odborné kvalifikace má uznávací orgán v případě pochybností o pravosti předložených kopií právo požadovat předložení dokladů v originále nebo úředně ověřené kopie. Z dokladu musí být zřejmý jeho stupeň (tj. vzdělání základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské), a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje.

Doklad o odborné kvalifikaci a doklady o jiné způsobilosti musí být přeloženy do českého jazyka (pokud v něm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak). Úředně ověřený překlad do českého jazyka není nutný, avšak v případě důvodných pochybností o správnosti překladu má uznávací orgán právo požadovat úředně ověřený překlad tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Doklady o jiné způsobilosti (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti) nesmí být starší než 3 měsíce.

Přijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku.

Žadatel může být zastoupen zmocněncem na základě prosté plné moci podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor plné moci pro účely tohoto řízení si můžete stáhnout ZDE (51.99kB).

V případech s očekávaným jasným (kladným) výsledkem (zejména u pracovníků v sociálních službách) doporučujeme, můžete se vzdát práva na vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí a práva na podání rozkladu. Prohlášení si můžete stáhnout ZDE (74.29kB).

3. Předložit/zaslat vyplněnou žádost s přílohami odpovídajícímu uznávacímu orgánu

Žádost včetně příloh zašlete na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Možné zaslat také ID DS sc9aavg

 

Seznam vzdělávacích institucí a programů akreditovaných na MPSV ČR

MPSV akredituje vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky, které jsou určeny jak pro splnění kvalifikace, tak pro další vzdělávání povinné podle zákona (zaměřené na posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků). Zároveň MPSV akredituje kurzy pro pracovníky v sociálních službách, a to pouze kvalifikační kurzy, jejichž minimální rozsah a obsah určuje § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Tyto skupiny kurzů nejsou zaměnitelné. Sociálnímu pracovníkovi nelze započítat kurzy pro pracovníky v sociálních službách a naopak.

Akreditované programy 2017

Akreditované programy 2016

Akreditované programy 2015

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2014

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2013

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2012

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2011

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2010

Seznam institucí a vzdělávacích programů MPSV - 2007 až 2009

 

Výčet dokladů o dosažení stupně vzdělání naleznete zde.

Postup k získání stejnopisu