Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Krajská koordinační struktura pro plánování sociálních služeb v LK (pracovní skupiny)

Stránka se nyní upravuje

Základní popis Krajské koordinační struktury (KKS):

Schéma KKS: schéma KKS

Cílem Krajské koordinační struktury (dále jen KKS) je vytvoření prostředí, ve kterém budou projednávány všechny zásadní dokumenty týkající se rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, a to za aktivní účasti všech složek tzv. „triády“, tedy uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb a za účasti politické reprezentace kraje i obcí.

KKS nemůže nést přímou odpovědnost za plánování, měla by ale být významným a neopomenutelným prvkem v procesu tvorby a projednávání plánů.

Stanoviska KKS by měla být velmi důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.

Hlavním cílem zůstává koordinace a pružnost celého procesu plánování, zajištění dobrého přenosu informací mezi všemi úrovněmi a vytvoření prostředí pro zapojení všech dotčených aktérů. Jednotlivé skupiny KKS nejsou sice rozhodovacími orgány, ale přesto mohou výrazně přispět ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb na celém území Libereckého kraje.

Popis jednotlivých jejích složek:

a) Kolegium obcí III. typu (K10) (celokrajská působnost). K10 je nejvyšší složkou Krajské koordinační struktury a je poradním orgánem radního odpovědného řízením sociálního resortu Libereckého kraje. Svolává se k projednávání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich projednáním v orgánech Libereckého kraje. K10 je o partnerství a o vyměňování zkušeností. V rámci této skupiny jsou řešena aktuální témata týkající se sociální oblasti.

b) Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje (celokrajská působnost). Tuto skupinu tvoří zástupci obcí,  v jejichž kompetenci je komunitní plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Skupina se setkává cca 1 za čtvrt roku a jejím hlavním úkolem je přenos informací z komunitního plánování z území na krajskou úroveň, spolupráce na monitoringu, aktualizaci a tvorbě SPRSS LK, zjišťování potřebnosti sociálních služeb v území, spolupráce na sestavování Základní sítě.

c) Odborná skupina OSV KÚLK pro plánování, hodnocení a financování sociální oblasti (celokrajská působnost). Tuto skupinu tvoří zaměstnanci odboru sociálních věcí KÚLK (garanti rozvojových aktivit plánu, metodici, manažeři pracovních skupin). V oblasti plánování projednává úkoly v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, spolupracuje při tvorbě Základní sítě sociálních služeb a přebírá koordinační úlohu ve zřízení a činnosti pracovních skupin zabývajících se cílovými skupinami uživatelů sociálních služeb pro potřeby plánování a monitorování potřeb uživatelů sociálních služeb.

d) Fokusní pracovní skupiny  (celokrajská působnost). Rozšíření dialogu s poskytovateli sociálních služeb, NNO a dalšími subjekty. Zjišťuje a analyzuje potřeby cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a řeší problematiku sociální integrace v příslušné oblasti sociálních služeb a péče. Skupiny se dále podílejí na monitoringu, připomínkování koncepčních materiálů, předávání podnětů k plánování sociálních služeb a dalších činnostech.

e) Komunitní plánování sociálních služeb na území LK - organizační struktura v kompetenci obce (níže uvedená struktura byla vytvořena v projektech IP2 a IP3 - doporučení Libereckého kraje je pokračovat v nastavené organizační struktuře, příp. upravit strukturu dle místních specifik).

Územní řídicí skupina (působnost ve spádovém území ORP – celkem 10 skupin). Územní řídicí skupina je platformou pro vzájemnou diskusi zásadních aktérů sociálních služeb. Svolává se k projednání zásadních krajských dokumentů vždy před jejich projednáním v K10 a následně v orgánech Libereckého kraje. Projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí, pracovních skupin, které v daném území působí a přijímá k nim stanovisko, které pak zástupci přednesou na jednání K10.

Odborné pracovní skupiny (působnost ve spádovém území ORP). Počet pracovních skupin může být v každém území jiný, a to v přímé závislosti na potřebách území. Složení by mělo zahrnovat zástupce všech tří částí triády (tj. zástupců zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů). V této úrovni se řeší specifická problematika jednotlivých cílových skupin. Na této úrovni vzniká základ krajské sítě sociálních služeb.