Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Krajská koordinační struktura pro plánování sociálních služeb v LK (pracovní skupiny)

V kraji je nastavena Krajská koordinační struktura pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji a skládá se z těchto skupin: 

 • Kolegium obcí III. typu (K10) s celokrajskou působností. K10 je nejvyšší a největší složkou Krajské koordinační struktury a je poradním orgánem člena rady kraje odpovědného za řízení sociálního resortu Libereckého kraje. Svolává se k projednávání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich projednáním v orgánech Libereckého kraje. V rámci této skupiny jsou řešena aktuální témata týkající se sociální oblasti na politické platformě.

Doporučené složení skupiny:

 • Zástupci obcí III. typu
 • Člen rady kraje pro resort sociálních věcí
 • Vedoucí odboru sociálních věcí
 • Manažer KKS
 • V případě potřeby mohou být přizváni další účastníci, zejména pak odborníci pro projednávanou problematiku, metodici a zástupci dalších dotčených orgánů a institucí.

 

Zásady K10

 • Jednání K10 se konají dle potřeby (potřebnost určuje člen rady kraje, který řídí sociální oblast).
 • K10 je svolána k projednání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich závěrečným projednáním v orgánech LK, projednává zásadní otázky plánování rozvoje sociálních služeb.
 • Za svolání K10 je zodpovědný člen rady kraje pro sociální oblast.
 • Za odborné zajištění je zodpovědný odbor sociálních věcí KÚ LK.
 • Za organizační a technické zajištění je zodpovědný manažer KKS.
 • Termín plánovaného jednání K10 je oznámen členům vždy min. 1 měsíc předem (v případě mimořádného jednání K10 může být termín oznámen členům s menším časovým předstihem).
 • Aktuální evidenci členů K10 vede manažer KKS.
 • Podklady a podněty pro jednání (z územních řídicích skupin i od jednotlivých členů K10) je třeba předat manažerovi KKS nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem.
 • Jednání K10 řídí zpravidla člen rady LK pro sociální oblast, není-li dohodnuto jinak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje (KOOS) s celokrajskou působností. Tuto skupinu tvoří zástupci obcí, v jejichž kompetenci je komunitní plánování sociálních služeb v jednotlivých územích Libereckého kraje. Skupina se setkává cca 2x za rok a jejím hlavním úkolem je přenos informací z komunitního plánování z území obcí na krajskou úroveň, dále spolupráce na monitoringu, aktualizaci a tvorbě Střednědobého plánu, zjišťování potřebnosti sociálních služeb v území, spolupráce na sestavování sítě.

Seznam členů je k nahlédnutí u manažera KKS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Odborná skupina odboru sociálních věcí KÚLK pro plánování, sociální oblasti. Tuto skupinu tvoří zaměstnanci odboru sociálních věcí krajského úřadu (garanti rozvojových aktivit plánu, metodici, ekonomové, registrátoři). V oblasti plánování projednává úkoly v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, spolupracuje při tvorbě sítě sociálních služeb a přebírá koordinační úlohu.

Seznam členů je k nahlédnutí u manažera KKS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Fokusní pracovní skupiny. Tyto skupiny jsou svolávány v případě řešení konkrétní problematiky. Členy tak mohou být odborní pracovníci kraje, obcí, poskytovatelů či přizvaných odborníků na řešenou problematiku. Do tohoto rámce zahrnujeme i organizovaná jednání a jednotlivé dílčí komise, které řeší danou problematiku mezirezortně.

Aktuálně dlouhodobě fungující skupiny pro témata:

Záležitosti národnostních menšin a cizinců

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/zalezitosti-narodnostnich-mensin-a-cizincu

Protidrogová politika a prevence

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/protidrogova-politika-a-prevence

Krajská koordinační skupina pro reformu péče o duševní zdraví

http://www.reformapsychiatrie.cz/