Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (pro MPSV)

Základní informace o vykazování dat v sociálních službách naleznete na stránkách MPSV.  

Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost sdělovat příslušnému krajskému úřadu údaje o poskytovaných sociálních službách. Povinnost poskytovatelů sociálních služeb vykazovat data o poskytovaných službách za předchozí období vyplývá z ust. § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v ust. § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva.

Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu prostřednictvím elektronického systému "OK služby - poskytovatel", a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.


Informace pro poskytovatele:

 

 


 

Všeobecné informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace o aplikaci OKslužby - poskytovatel

Provoz aplikace OKslužby - poskytovatel

Uživatelská příručka k aplikaci OKslužby - poskytovatel

Povinnost vykazovat data o sociálních službách

Povinnost podat výkaz sociálních služeb má každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb, který alespoň 1 den v předešlém kalendářním roce poskytoval sociální službu; bez ohledu na to, zda žádal či nežádal o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Pokud do 30. 6. (termín řádného podání výkazu) poskytovatel sociálních služeb zanikne (právnická osoba) nebo zemře (fyzická osoba), povinnost vykazovat data o poskytovaných sociálních službách za předešlé období zaniká, neboť u takového poskytovatele podle ust. § 82 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrace pozbývá platnosti.

Poskytovatel sociálních služeb podává jednotný výkaz za všechny poskytované sociální služby. 

Je potřeba pamatovat i na možný dopad, který sebou přináší nesplnění stanovené povinnosti. Pokud podle ust. § 107 odst. 2 písm. k) zákona o sociálních službách, nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu, hrozí pokuta do 50 000,-Kč.

Za Krajský úřad Libereckého kraje jsou kontaktními osobami: