Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Informace MPSV ke KP - 2003

1. Princip komunitního plánování

Základem komunitního plánování je spolupráce zadavatelů (obcí) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivé organizace) sociálních služeb při vytváření plánu a vyjednávání o budoucí podobě služeb. Při komunitním plánování se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů a potenciálních uživatelů. Tyto potřeby se zjišťují aktivním vyhledáváním. Výsledek provedeného porovnání slouží jako podklad pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb.

Aby mohl být podpořen rozvoj těch potřebných druhů služeb, které nejsou zastoupeny vůbec nebo jen nedostatečně a aby bylo možné dosáhnout uskutečnění zamýšlených kroků, je nutná spolupráce všech zainteresovaných stran nejen ve fázi samotného plánování, ale i při uskutečňování navržených opatření. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných potřeb uživatelů a specifik místní komunity.

2. Počátky komunitního plánování 

Komunitní plánování (dále jen KP) jako způsob zajištění dostupnosti a rozhodování o podobě sociálních služeb bylo původně pilotně ověřováno v rámci modulu 1 Česko-britského projektu "Podpora MPSV při reformě sociálních služeb" na Písecku. Také na základě analýzy zkušeností z Písku a Milevska vznikl vzdělávací program, jehož cílem je připravit zástupce vybraných měst na zavádění KP. Díky zmíněnému programu se podařilo na začátku roku 2003 zahájit KP v šesti městech v ČR (viz bod 4.). V současné době prochází vzdělávacím programem k podpoře KP dalších šest měst (viz bod 5.) Nezávisle na aktivitách MPSV probíhá KP již několik let v Ústí nad Labem.

3. Písecko

Od roku 2000 do roku 2003 probíhalo komunitní plánování sociálních služeb na území okresu Písek. Výsledkem tohoto úsilí se kromě jiného stala druhá pracovní verze Komunitního plánu, jež byla veřejně představena na místní konferenci v Písku v listopadu 2002 v průběhu Týdne sociálních služeb. Jde o dokument převážně analytického charakteru, jež podrobně mapuje existující služby v regionu i jejich potřebnost v jednotlivých obcích (mapy služeb). Tyto poznatky doplňují údaje získané v rámci průzkumu přání a potřeb mezi obyvateli Písecka, na jejichž základě lze určit pořadí služeb, které lidé považují pro sebe a své rodiny za nejdůležitější. Nedostatečné zastoupení některých služeb signalizují rovněž výsledky z  průzkumu mezi poskytovateli.

Zkušenosti z procesu KP na Písecku byly MPSV zúročeny jak při práci na metodických a koncepčních materiálech (např. Bílá kniha sociálních služeb /na stránkách MPSV pod hesly: Sociální problematika - Bílá kniha/, Sektorový operační program rozvoje lidských zdrojů /na stránkách MPSV pod hesly: Evropský sociální fond - Programové dokumenty ČR - Sektorový operační program/), tak i při vytváření vzdělávacího programu k podpoře KP nebo při přípravě programového financování či dotačního řízení.

4. Města, v nichž KP probíhá

Města Týn nad Vltavou, Havlíčkův Brod, Třebíč, Karviná, Rychnov nad Kněžnou a Týniště nad Orlicí, jež zahájila KP, dosud v plánovacím procesu učinila některé zásadní kroky. Již v průběhu vzdělávacího programu začali jeho účastníci získávat další spolupracovníky a ve všech městech se postupně podařilo ustavit pracovní struktury. Následné aktivity se soustřeďují zvláště na zmapování stávajících sociálních služeb a zpracování jejich katalogů nebo informačních brožur pro veřejnost. Informování a zapojování širší veřejnosti se ovšem děje i prostřednictvím dotazníků a anket nebo pořádáním veřejných setkání, jejichž cílem je zjistit potřeby uživatelů služeb. To vše by však nebylo možné uskutečňovat bez podpory ze strany politické reprezentace i pracovníků městských úřadů, kteří se na KP podílejí. Rozsah oblastí zpracovávaných v rámci KP se může lišit - některá města se hned od počátku zaměřují na všechny cílové skupiny, jinde se v první fázi zabývají více do hloubky specifičtější problematikou. KP se přitom nemusí omezovat jen na hranice města, ale mnohde se děje ve spolupráci s ostatními obcemi z nejbližšího okolí. Přestože některé klíčové činnosti jsou pro všechna města společné, rozdílnost místních podmínek a přístup k sociálním otázkám se určitou měrou odráží na charakteru KP v každé lokalitě. Pro možnost porovnání a zjištění podrobnějších informací uvádíme odkazy na internetové stránky vybraných měst:

Týn nad Vltavou: www.tnv.cz
Rychnov nad Kněžn
ou: www.viacommoda.net

5. Vzdělávání v KP

Podstatnou součástí snah MPSV o rozšiřování komunitního plánování se stalo vzdělávání. Od září 2002 do konce roku proběhlo první kolo vzdělávacího programu určeného k podpoře komunitního plánování v šesti vybraných městech (viz bod 4.). Nyní prochází vzdělávacím programem zástupci dalších šesti měst, a to:
Vsetín, Ostrava, Turnov, Semily, Jilemnice, Pelhřimov.

Program sestává z pěti na sebe navazujících dvoudenních setkání v celkovém rozsahu 80ti hodin. Jeho cílem je vybavit účastníky programu teoretickými poznatky i praktickými dovednostmi tak, aby bylo možné v těchto městech ustavit efektivní pracovní struktury a zahájit proces komunitního plánování. Z každého města se programu účastní vždy jeden zástupce z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů služeb, aby bylo možné jejich prostřednictvím do procesu KP perspektivně zapojit všechny zájmové strany.

6. Informační činnost

V rámci informační strategie jsou pravidelně publikovány články v odborném tisku, velká pozornost je komunitnímu plánování věnována v místním tisku v regionech, kde již KP probíhá, informace přinášejí přináší také rozhlasové stanice nebo kabelové televize. MPSV plánuje uspořádání celostátní konference o KP v říjnu tohoto roku. Oznámení o jejím konání bude uveřejněno na těchto stránkách.

7. Finanční podpora KP

MPSV podporuje komunitní plánování také finančně. V letošním roce získalo v dotačním řízení příspěvek na zahájení nebo pokračování KP a na vzdělávací činnost v KP několik neziskových organizací. Dalším finančním nástrojem se pravděpodobně stane programové financování (podmínky budou vyhlášeny nejdříve na podzim 2003), jehož prostřednictvím bude možné v průběhu několika příštích let rozdělit finanční prostředky přímo mezi obce, které přijmou KP jako součást standardního způsobu zajišťování sociálních služeb. Podrobnosti o aktuálně vyhlašovaných programech lze nalézt na našich stránkách v oddílu Sociální problematika.

8. Příručka Komunitní plánování - věc veřejná

MPSV zpracovalo brožuru Komunitní plánování - věc veřejná, která popisuje hlavní zásady a cíle komunitního plánování a může sloužit jako inspirace pro všechny zájemce o komunitní plánování, kteří se cítí být jeho principy osloveni. Tato brožura je v elektronické podobě rovněž k dispozici na našich internetových stránkách.