Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení MPSV pro rok 2014

Finanční vypořádání poskytnuté dotace za rok 2014

Pokyny k vypořádání dotace naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/19805

 

Nástroje Krajského úřadu Libereckého kraje pro hodnocení dotačního řízení MPSV ČR na rok 2014

Přehled dotačního řízení MPSV pro rok 2013 a 2014 - oblast podpory A

 

Financování sociálních služeb dle § 101 až §104 zákona o sociálních službách

Na financování sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách mohou být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu.

Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou dány Přílohou č. 1 k dodatku č. 2 k Příkazu ministra č. 13/2011. Jedná se o „Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, (dále také jen „Metodika MPSV“).

O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na zajištění základních činností služeb stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh služby.

Podání žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušný rok (viz Metodika MPSV, část VI, odst. 10).

Z poskytnuté dotace lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady/výdaje související s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Tyto náklady se dělí na osobní a provozní náklady. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný či neuznatelný, dává závazné stanovisko poskytovatel dotace, tj. odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR.

 

Dotační řízení MPSV pro rok 2014 na poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

V dotačním řízení MPSV pro rok 2014 (v prvním kole) bylo zaevidováno prostřednictvím Libereckého kraje 239 žádostí o finanční podporu od 123 poskytovatelů.

Celkový požadavek žadatelů o dotaci činil 402 251 999,- Kč.

Krajský úřad Libereckého kraje (dále také jen „KÚLK“) se dle § 101 až 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, podílejí na hodnocení žádostí jednotlivých žadatelů a stanovuje tak za subjekty působící v kraji tzv. optimální návrh podpory.

KÚLK se ve své přenesené působnosti, v rámci hodnocení žádostí, musí řídit závaznou Metodikou MPSV, která je vydávána Příkazem ministra MPSV ČR. V průběhu celého dotačního řízení musí být respektovány a dodržovány Principy a priority dotačního řízení MPSV, dostupné na https://www.mpsv.cz/.

Při hodnocení žádostí jednotlivých žadatelů hodnotitelé KÚLK sledují a posuzují informace o typu zařízení, o cílové skupině, o struktuře uživatelů, o personálním zajištění služby, o skupině služeb, o pracovní době a to tak, zda např. provozní doba odpovídá deklarované kapacitě, specifikaci služby atd. Dále je sledován meziroční nárůst či pokles rozpočtu služby a meziroční nárůst či pokles požadavku na dotaci a posuzuje se, jak má služba zajištěné vícezdrojové financování. Hodnotitelé také posuzovali, zda žádosti poskytovatelů jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 a v souladu s komunitními plány jednotlivých obcí v LK.

Krajský úřad Liberecké kraje navrhl poskytovateli dotace – Ministerstvu práce a sociálních věcí optimální výši podpory v souhrnné částce za žadatele působící v kraji ve výši 327 402 647,- Kč.

23. 12. 2013 bylo Libereckému kraji přiděleno Ministerstvem práce a sociálních věcí tzv. směrné číslo ve výši 300 213 000,- Kč. Směrné číslo určuje disponibilní prostředky, které MPSV vyčlenilo pro příslušný kraj na podporu registrovaných poskytovatelů v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014. Výši stanovení dotace pro jednotlivé kraje upravuje ustanovení § 101, odst. 5. zákona o sociálních službách. Na základě přiděleného směrného čísla byl pokrácen optimální návrh KÚLK na úroveň směrného čísla, tj. 300 213 000,- Kč.

Dne 3. 1. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje podal v souladu s Metodikou MPSV ČR a Principy a prioritami dotačního řízení Souhrnnou žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 v oblasti  poskytování sociálních služeb. Návrh dotace  pro příslušný rok byl stanoven Odbornou skupinou jmenovanou pro hodnocení a financování sociální oblasti KÚLK ve výši optimálního návrhu dotace 327 402 647,- Kč. Vzhledem k vyhlášenému směrnému číslu MPSV ČR pro Liberecký kraj, které činí 300 213 000,- Kč, musel být optimální návrh pokrácen o 27 189 647,- Kč, tj. o cca 8,3%.

MPSV projedná v průběhu měsíce ledna 2014 Souhrnnou žádost s příslušným krajským úřadem a to ještě před jednáním dotační komise. Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace je v kompetenci Dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb. Dotační komise navrhuje konečné výše dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v souladu s výsledky jednání s příslušným krajským úřadem a s ohledem na schválení státního rozpočtu pro příslušný rok. Na základě návrhu dotační komise rozhoduje o výši dotace příslušnému poskytovateli sociální služby ministr práce a sociálních věcí. Proti závěrům dotačního řízení MPSV a rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek. O výsledcích dotačního řízení vyrozumí MPSV písemně příslušný krajský úřad.