Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji - projekt ukončen 30. 9. 2019

EU

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2016 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců a bude ukončen k 30. 9. 2019. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 7 025 696,25 Kč. 

 

Projekt je zacílen na podporu odborníků pracujících s rodinami s dětmi na území Libereckého kraje. Cílem je zvýšení kvality sociální a komunitní práce s těmito klienty a podpora systémové spolupráce všech hlavních subjektů péče o rodinu a dítě.

Projekt je navázán na projekt "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji". Oba projekty jsou reakcí na nedostatečnou místní i kapacitní dostupnost sociálních služeb pro rodiny a děti (Sociálně aktivnizační služby a Nízkoprahové zařízení pro děti a mláděž). Zejména na skutečnost, že tyto subjekty na území kraje ani jednotlivých obcí s rozšířenou působností nemají nastaven jednotný způsob spolupráce s orgány SPOD a dalšími subjekty, které vstupují do řešení problémů rodin s dětmi.


AKTIVITY PROJEKTU

1. Vzdělávání a podpora kvality práce pracovníků odd. sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK

a) odborné vzdělávání pracovníků oddělení sociální práce

b) supervize pracovníků pod vedením Mgr. Květuše Slukové, Ph.D.

c) podpora vytváření metodických postupů pro jednotný výkon sociálně-právní ochrany dětí v území

 

2. Nastavení a podpora systémové spolupráce subjektů v LK, jejímž klientem je rodina s dítětem

a) vzdělávání zaměstnanců dotčených subjektů v metodách sociální práce s rodinou s dětmi - Rozpis seminářů.

b) Kulaté stoly v jednotlivých ORP facilitují Mgr. Zdeňka Svobodová a Petr Hampacher - Harmonogram kulatých stolů.

c) vytvoření vzdělávacích videí o subjektech zajišťujících podporu rodin s dětmi zajišťuje Televizní tvorba Brno – Davels, s.r.o.

d) semináře dobré praxe - jednou ročně se uskuteční dvoudenní seminář dobré praxe, který bude zaměřen zejména na sdílení zkušeností a příkladů z praxe

       Seminář dobré praxe 14. - 15. 9. 2017

        Seminář dobré praxe 13. - 14. 9. 2018

        Seminář dobré praxe 12. - 13. 9. 2019

3. Rodinná politika Libereckého kraje

a) vytvoření pracovního místa koordinátora rodinné politiky

b) tvorba Strategického plánu Rodinné politiky Libereckého kraje

c) tvorba Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů v Libereckém kraji

4. Vstupní, průběžná a závěrečná evaluace projektu


ÚVODNÍ KONFERENCE K PROJEKTŮM „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a  „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“                                                                                                 

Termín konání: středa 24. 5. 2017 (10 – 13 h)

Místo konání: multimediální sál KÚ LK

Program:

  1. Úvodní slovo - Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pověřen řízením rezortu sociálních věcí
  2. Představení projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a informace o veřejných zakázkách - Mgr. Tomáš Pavlů, Mgr. Jiří Tůma                                                                                                                                                                                                                              Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK
  3. Představení aktivit projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a stavu jejich realizace - Bc. Jana Navrátilová  Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK
  4. Rodinná politika Libereckého kraje - Ing. Kateřina Hájková, krajská koordinátorka Rodinné politiky Libereckého kraje                                          Rodinná politika LK
  5. Diskuse

PROJEKTOVÝ TÝM

Mgr. Kateřina Blažková, manažerka projektu - tel.: +420 485 226 244, e-mail: katerina.blazkova@kraj-lbc.cz

Bc. Nikola Malíková, finanční manažerka projektu - tel.: +420 485 226 445, e-mail: nikola.malikova@kraj-lbc.cz

Bc. Jana Navrátilová, odborný garant projektu - tel.: +420 485 226 398, e-mail: jana.navratilova@kraj-lbc.cz

Ing. Kateřina Hájková, koordinátorka rodinné politiky - tel.:+420 485 226 449, e-mail: katerina.hajkova@kraj-lbc.cz