Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Klíčové aktivity projektu

EU

Klíčové aktivity projektu

 1. Podpora a rozvoj procesů plánování sociálních služeb při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Analýza komunitního plánování v území a komunitních plánů obcí (II. a III. typu)

 • Analýza jednotlivých cílových skupin a návrh strategie – podklad pro analytickou
  a strategickou část plánu

 • Facilitace a vedení kulatých stolů v obcích s rozšířenou působností k mapování potřebnosti sociálních služeb v lokalitě a k nastavení opatření k jejich rozvoji

Výstupy:

 • Analýza procesů komunitního plánování obcí a komunitních plánů Libereckého kraje

 • Analýza cílových skupin pro SPRSS LK

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (2018 – 2020)

 • Akční plán pro daný rok

 • Metodika pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních služeb v rámci sítě Libereckého kraje                                                         -  dostupná ke stažení zde   Metodika pro obecní samosprávy 

 • Konzultační odborná podpora k procesům plánování

 • Facilitace kulatých stolů v rámci jednotlivých území kraje (obce III. typu) k potřebnosti sociálních služeb na daném území

  • zápisy:

2. Podpora a rozvoj procesů při řízení, rozvoji, financování a kontroly sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Zavedení Karet řešených potřeb sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Karty potřeb“)

 • Informační kampaň

 • Zpracování metodiky věcných kontrol sociálních služeb na místě

Výstupy:

 • Vznik minimálně 33 Karet potřeb a jejich zavedení do praxe sociálních služeb v Libereckém kraji.

 • Metodický dokument popisující používání Karet potřeb pro všechny druhy sociálních služeb.

 • Proškolení všech pracovníků ORFSS KÚ LK v používání Karet potřeb (12 pracovníků)

 • Proškolení zástupců sociálních odborů obcí Libereckého kraje (obce II. a III. typu)

 • Proškolení zástupců poskytovatelů sociálních služeb pověřených k službám obecného hospodářského zájmu (cca 100 zástupců poskytovatelů)

 • Metodika věcných kontrol

3. IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

 • Liberecký kraj bude mít plně funkční IT aplikaci pro správu Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

 • Liberecký kraj bude mít interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • Výstupy spojené s fungováním IT aplikace a katalogu sociálních služeb / sociálních jevů budou srozumitelnou formou představeny veřejnosti

  Výstupy:

 • Rozšíření IT aplikace současné krajské aplikace

 • Interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • 2 x – tištěný katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • Metodika sběru dat od poskytovatelů a obcí v rámci IT aplikace

 • Technická dokumentace aplikace a Metodika pro uživatele (kraj, obce, poskytovatelé)

 • Minimálně 6 metodických setkání s poskytovateli

 • Proškolení všech uživatelů aplikace

 • Správa a servis IT systému po dobu projektu

 • Průběžná PR kampaň aktivit (prezentace výstupů dle Katalogu sociálních služeb / sociálních jevů)

4) Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Vzdělávací kurzy

 • Supervize pracovníků kraje Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Výstupy:

 • Vyškolení pracovníků obcí a kraje zabývajících se procesy plánování a síťování sociálních služeb (20 pracovníků obcí a min. 10 pracovníků KÚ LK)

 • Pracovníci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb budou mít po dobu projektu možnost čerpat supervizi pod dohledem odborného supervizora / kouče.

5) Evaluace projektu

Výstupy:

 • Evaluační zprávy

6) Řízení projektu

Výstupy:

 • Vedení aktivit k naplnění cílů projektu