Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

Logo EU

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2019 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535. Projekt bude realizován po dobu 33 měsíců a bude ukončen k 30. 6. 2022. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši  7 921 897,50 Kč.

Cílem projektu je systémová podpora odborníků pracujících s rodinami s dětmi v Libereckém kraji. Aktivity směřují ke zkvalitnění péče o děti umístěné do DC Liberec, snížení počtu umístěných dětí a ke zvýšení profesionálních kompetencí pracovníků tohoto zařízení. Projekt podporuje rozvoj osvětových opatření v oblasti NRP a přispívá k vytvoření provázaného systému subjektů rodinné politiky (RP) při využití optimálních komunikačních kanálů pro cílovou skupinu RP.

Realizace od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022


Aktivity projektu

KA č. 1 - Posílení odborných kapacit zaměstnanců Dětského centra Liberec při práci s ohroženými dětmi

KA č. 2 - Analýza důvodů vedoucích k umístění ohroženého dítěte do Dětského centra Liberec - ZDE 

KA č. 3 - Podpora náhradní rodinné péče v Libereckém kraji

3A. Vytvoření pracovní pozice koordinátora aktivit pro náhradní rodinnou péči

3B. Realizace aktivit pro vyhledávání náhradních rodičů Libereckým krajem

        Co ještě nevíte o náhradním rodičovství anebo povídání u kávy o dětech, které nás potřebují              

        Akční plán k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů - rok 2020, rok 2021, rok 2022

        Výroční zpráva o činnosti KÚ LK v kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost nebo vzácnost?"

         rok 2019, rok 2020, rok 2021       

        Výroční zpráva o činnosti pracovní skupiny v kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost nebo vzácnost?"

         rok 2019, rok 2020, rok 2021

        Sborník odborných textů o náhradní rodinné péči - zde

        Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů 

3C. Workshopy - příbuzenská pěstounská péče

KA č. 4 - Podpora rodinné politiky v Libereckém kraji

4A. Vytvoření pozice koordinátora RP

                       Akční plán rodinné politiky Libereckého kraje – rok 2020, rok 2021, rok 2022

                       Monitorovací zpráva rodinné politiky Libereckého kraje – rok 2019 , rok 2020, rok 2021

4B. Analýza poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi

        On-line mapa poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmizde

4C. Nastavení systému sdílení informací v oblasti RP

       Zpravodaj Rodinám 1/2020, 2/20203/20214/20215/2022  

       Portál rodinné politiky LKwww.rodinalk.cz

4D. Konference k RP

        I. Konference k rodinné politice - 26. listopadu 2021 (bližší informace o konferenci zde)

        II. Konference k rodinné politice - 14. dubna 2022 (bližší informace o konferenci zde)

        Sborník "Specifika rodin v Libereckém kraji" - náhrada za zrušenou konferenci (ke stažení zde)

4E. Sborník dobré praxe 

        Sborník dobré praxe rodinné politiky v Libereckém krajizde

KA č. 5 - Zvyšování odbornosti zaměstnanců KÚ LK

5A. Vzdělávání pracovníků OSP

5B. Supervize pracovníků OSP

KA č. 6 - Evaluace projektu

                Vstupní evaluační zpráva

                Průběžná evaluační zpráva

                Závěrečná evaluační zpráva


PROJEKTOVÝ TÝM

Ing. Zuzana Šmídková, manažerka projektu - tel.: +420 485 226 445, e-mail: zuzana.smidkova@kraj-lbc.cz

Mgr. Kamila Tůmová, koordinátorka rodinné politiky - tel.:+420 485 226 758, e-mail: kamila.tumova@kraj-lbc.cz 

Mgr. Kateřina Blažková, koordinátorka aktivit pro náhradní rodinnou péči