Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále také „Střednědobý plán“) je stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti, který mapuje současný stav a vývoj sociálních služeb na svém území. Stanovuje vize, priority a strategické cíle pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje je nástrojem k naplňování dlouhodobé vize: „Sociální služby, zařazené do Základní sítě Libereckého kraje, podporují osoby vyžadující pomoc či podporu v oblastech životních potřeb, které z důvodu svého individuálního omezení zcela nezvládají, a to s maximálním využitím dostupných personálních a finančních zdrojů. Činnost sociálních služeb vždy směřuje k aktivizaci, podpoře samostatnosti a tím k sociálnímu začlenění.“

Při zpracování Střednědobého plánu byl brán zřetel na jeho kompatibilitu se stěžejními koncepčními dokumenty celostátními, dokumenty Libereckého kraje i dokumenty regionálními.

Liberecký kraj jako správce Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje při zpracování plánu úzce spolupracuje s obcemi v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Sběr dat o potřebnosti sociálních služeb v území je kontinuálním procesem v rámci celého plánovacího období.

Základní síť sociálních služeb

Rozsah kapacity jednotlivých služeb v síti je stanoven jako minimální, na kterou je vydáno Pověření služby v obecně hospodářském zájmu na období stanoveným správcem sítě. Základní síť sociálních služeb je tak vymezena seznamem sociálních služeb. Tyto sociální služby jsou pak zabezpečovány jednotlivými poskytovateli.

Finální podoba Základní sítě sociálních služeb je výsledkem diskuse mezi krajem a jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, a to ve smyslu definování „na jaké nepříznivé situace, v jakém území, v jaké kapacitě a kvalitě bude Základní síť reagovat, a tedy i na co síť z důvodu nedostatku zdrojů nebo politických rozhodnutí reagovat nebude.“

Liberecký kraj musí při určování sítě nejen zjišťovat potřebnost služeb, ale také to, zda je možné novou kapacitu či sociální službu financovat z dostupných disponibilních veřejných finančních zdrojů, neboť při významném výpadku peněžních prostředků je ohrožen chod samotné sociální služby, ale zvláště uživatel dotčené služby, a toto riziko chce kraj eliminovat. Každý zodpovědný zadavatel může zadávat/objednávat sociální službu jen v rozsahu svých vyčleněných disponibilních prostředků.