Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Dotace na sociální služby

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV - Ing. Jana Maříková, tel.: 485 226  657, e-mail:  jana.marikova@kraj-lbc.cz nebo Ing. Marcela Pražáková, tel.: 485 226 902, e-mail: marcela.prazakova@kraj-lbc.cz

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje - Ing. Diana Ahmadi, tel.: 485 226 441, e-mail: diana.ahmadi@kraj-lbc.cz.


A K T U Á L N Ě

13. 6. 2017

P O Z O R - Aktuální informace:

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si vás upozornit na povinnost podat:

1) Hlášení dalšího zdroje financování – termín podání nejpozději do 15. 7. 2017;

2) Průběžnou zprávu o poskytování sociálních služeb za období 1. 1. - 30. 6. 2017 – termín pro vyplnění 31. 7. 2017 do 24 hod.

 

Hlášení je nutné podat v rozsahu dle přílohy č. 4 Smlouvy o dataci/příspěvku zřizovatele nebo dle totožného formuláře, který je součástí Metodiky pro poskytovatele, viz příloha č. 2, který je dostupný pod odkazem http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace/dotacni-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-z-prostredku-mpsv-na-r-2017/metodika-kraje-pro-poskytovatele-2017. Hlášení je nutné podat v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím datové schránky, nebo doručit v papírové podobě, podepsané statutárním zástupcem poskytovatele – poštou nebo osobně na podatelnu KÚ Libereckého kraje. V případě, že budete podávat Hlášení v papírové podobě, upozorňujeme, že 15. 7. 2017 není pracovní den a je proto nutné doručit Hlášení na podatelnu KÚ LK nejpozději do 14. 7. 2017, včetně.

Kontakt – M. Pražáková, tel. 485 226 902, e-mail: marcela.prazakova@kraj-lbc.cz

Dále si vás dovolujeme upozornit na vyplnění Průběžné zprávy o poskytování sociálních služeb, a to formou výkazu prostřednictvím systému KISSOS - modul Evidence a realizace viz https://kissos-lbc.ders.cz, a to v rozsahu, v jakém je přímo v tomto programu uvedeno. Data do karty se vyplňují do dvou sloupců:

  1. sloupec „Skutečnost k 30. 6. 2017“, tj. skutečná data za období 1. 1. - 30. 6. 2017;
  2. sloupec „Roční výhled k 30. 6. 2017“, tzn. plán na celý rok 2017 (kdy už znáte skutečná data za první polovinu roku a  k tomu odhadujete zbývající část roku 2017). Do tohoto sloupce vyplňte data za celý rok.

Karty Evidence a realizace – horní část bude otevřena od 1. 7. 2017, část „Podíl zadavatelů“ je otevřena už nyní a lze ji průběžně vyplňovat. V případě potřeby je možné údaj doplnit textovým komentářem, neváhejte použít pole i vpravo dole pod vyplňovaným údajem.

Proto, abyste mohli řádně vyplnit modul Evidence a Realizace, je nutné u každé sociální služby rozkliknout všechny zpřístupněné moduly do úrovně detailu (je nutné rozkliknout symbol LUPA). Je nutné tedy rozkliknout a zkontrolovat obsah v modulu „Síť sociálních služeb“, „Vyrovnávací platba“, „Podíl zadavatelů“ a „Evidence a realizace“. Systém je nastaven tak, abyste těmito kroky provedli kontrolu systému a mohli řádně vyplnit průběžnou zprávu.

V případě, že po výše uvedeném termínu zjistíte, že jste do karty uvedli chybný údaj, kontaktujte M. Pražákovou, tel. 485 226 902, e-mail: marcela.prazakova@kraj-lbc.cz

Vaše zkušenosti, poznámky a připomínky k programu KISSOS rádi uvítáme pro další rozvoj KISSOSu – kontakty:

marketa.pechova@kraj-lbc.cz (analytik aplikace pro řízení sítě sociálních služeb projektu „ Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“),

kissos.lbc@kraj-lbc.cz;

marcela.prazakova@kraj-lbc.cz,

jiri.tuma@kraj-lbc.cz.

_________________________________________________________________________________

2. 5. 2017

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

upozorňujeme Vás na termín závěrečného vyúčtování dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje tzv. "předfinancování".  Dotace musí být vyúčtována nepozději do 31. 5. 2017. Bližší infomace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, článku IV.

Formulář naleznete zde:  Formulář závěrečného vyúčtování

______________________________________________________________________________________________________________________

10.3.2017

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

upozorňujeme Vás, že na odboru sociálních věcí jsou připraveny k vyzvedoutí uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017. Smlouvy jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři, ve které jste je uzavírali.


16. 2. 2017

Metodická setkání s poskytovateli sociálních služeb v r. 2017

V průběhu měsíců února a března proběhnou v budově KÚLK metodická setkání pro poskytovatele sociálních služeb na téma „Metodika pro poskytovatele sociálních služeb 2017“.

Poskytovatelé sociálních služeb, kterých se téma týká, obdrží pozvánku.

Metodická setkání se uskuteční v těchto termínech, pro dané druhy sociálních služeb:

 

23. 2. 2017, 9:00-12:00;         multimediální sál, vchod C,   soc. služby § 39,40

23. 2. 2017, 13:00-16:00;       multimediální sál, vchod C,   soc. služby § 37, 41, 42, 55, 56, 60, 60a

24. 2. 2017, 9:00-12:00;         sál 326a, vchod A,                 soc. služby § 48, 51

24. 2. 2017, 13:00-16:00;       sál 326a, vchod A,                 soc. služby § 43, 67, 70

6. 3. 2017, 9:00-12:00;           sál 326a, vchod A,                 soc. služby § 62, 65

6. 3. 2017, 13:00-16:00;         sál 326a, vchod A,                 soc. služby § 44, 45, 46, 47, 66

15. 3. 2017, 9:00-12:00;         multimediální sál, vchod C,   soc. služby § 49, 50

15. 3. 2017, 13:00-16:00;       multimediální sál, vchod C,   soc. služby § 54, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 69

20. 3. 2017, 9.00-12.00;         sál 328, vchod A,                   soc. služby § 52


15.2.2017

 

Průběžné čerpání dotace/příspěvku

Průběžné čerpání dotace/příspěvku, které vyplývá z uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje (předfinancování) předkládejte do 31. 3. 2017 se stavem čerpání dotace k 28. 2. 2017.

 

Formulář naleznete zde:Formulář průběžného čerpání


 

15. 2. 2017

 

Otevření nového internetového portálu pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje

Dne 15. 2. 2017 byl otevřen pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje nový internetový portál. Informace naleznete pod tímto odkazem: odkaz na nový web

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom,  jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují a které jsou již ukončené.  Žadatelé o dotaci budou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich požadavek zaměřen. 

 


 

10. 2. 2017

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2017 jsou dostupné pod odkazem http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace/dotacni-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-z-prostredku-mpsv-na-r-2017/vysledky-dotacniho-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-v-r-2017-z-rozpoctu-kraje-z-prostredku-mpsv.

 


 

Zpracovávám...