Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

25. 05. 2022

Loňský rok se vyznačoval poklesem počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče o 20 % oproti předchozímu roku. Dětí, pro které se aktivně vyhledávají náhradní rodiny, je v Libereckém kraji kolem 200. V loňském roce klesl i počet žádostí o zařazení do evidence náhradních rodičů, a to o 40 %.

Při srovnání s rokem 2020 jsme zaznamenali pokles počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče zhruba o 15, nicméně vzhledem k aktuálnímu smutnému trendu, kdy dlouhodobě stagnuje či klesá počet zájemců o poskytování náhradní rodinné péče, bohužel není tato statistika úplným překvapením,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

V loňském roce bylo v Libereckém kraji do náhradní rodinné péče zprostředkováno 27 dětí a dalších 32 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu. Děti umístěné do krátkodobé pěstounské péče mířily do náhradních rodin na základě usnesení o předběžném opatření, tedy bez předchozího zprostředkování. Jedná se o akutní řešení krizové situace v rodině tak, aby dítě nemuselo být umístěno do ústavního zařízení.

Liberecký kraj zaznamenal pokles i v počtu přijatých žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče. V roce 2021 jich Krajský úřad Libereckého kraje přijal 29, nejméně za poslední čtyři roky. Patnáct žádostí mířilo do evidence osvojitelů, devět do evidence pěstounů a pět žádostí do evidence pěstounů na přechodnou dobu. „Loňský rok provázelo několik faktorů, které mohly mít na tento neveselý vývoj vliv, ať už hovoříme o trvající epidemiologické situaci, jejích dopadech, existenčních nejistotách či obavách ze samotného procesu, kterým budoucí náhradní rodiče musejí procházet,“ zhodnotil Petr Tulpa.

Z počtu dětí umístěných díky pomoci Krajského úřadu Libereckého kraje bylo v roce 2021 dohromady 18 dětem zprostředkováno osvojení, z čehož 6 dětí mířilo do osvojení přímo z porodnice a 9 dětí bylo umístěno do dlouhodobé pěstounské péče. Dalším sledovaným faktorem je umísťování dětí sourozeneckých skupin a dětí minoritních menšin. Počet umístěných sourozeneckých skupin se během posledních let výrazně nemění, velký rozdíl je ale v počtu dětí v jednotlivých skupinách ve sledovaných letech. Loni bylo zprostředkováno osvojení jedné tříčlenné sourozenecké skupině a dvě dvojčlenné sourozenecké skupiny zamířily do pěstounské péče.

Počet podaných žádostí za daný rok není možné dávat do přímé souvislosti s počtem zprostředkovaných dětí do náhradní rodinné péče. „Celý proces od podání žádosti přes odborné posuzování, přípravu žadatele a jeho případné zařazení trvá přibližně jeden rok. Pokud tedy žadatel podá svoji žádost v jednom kalendářním roce, nedá se obecně určit, zda bude zařazen do evidence v tomtéž roce, nebo roce následujícím, pokud je tedy do evidence žadatelů o náhradní rodičovskou péči zařazen. Dále také záleží, ve kterém roce bude vytipován jako vhodný náhradní rodič,“ doplnila Kateřina Blažková, koordinátorka aktivit pro náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji.      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Kampani MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“

Krajský úřad Libereckého kraje je jedním ze zakladatelů pracovní skupiny, která své úsilí soustředí na vyhledávání náhradních rodičů v Libereckém kraji. Jedním z pilířů práce skupiny je kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, která v Libereckém kraji funguje od roku 2015. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost na území celého kraje. Chcete-li se dozvědět o kampani více, navštivte náš web www.rodinalk.cz nebo Facebook kampaně.

logo

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text