Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022

1. 12. 2021

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 (spolufinancování)

Dne 30. 11. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 514/21/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v souvislosti se spolufinancováním. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Podpořené subjekty 2022

                                                                                                                                                                                        Nepodpořený subjekt 2022

10.9. 2021

Dne 31.8. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 352/21/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji  na rok 2022  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2022.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                od 11 října 2021 do 17. října 2021.

Příloha č. 2 - El. podepsaná žádost

* Příloha 3 - Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

* Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Více informací k evidenci skutečných majitelů naleznete na webu: Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Informace naleznete také na portálu Dotace: Sociální služby | Dotace (kraj-lbc.cz)