Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sociálním službám rozdělí kraj 50 milionů korun

17. 05. 2023

Padesát milionů korun ze svého rozpočtu uvolní Liberecký kraj na pomoc sociálním službám. Tyto peníze zajistí chod organizací v prvních několika měsících následujícího kalendářního roku do doby, než jim přijde dotace z ministerstva. Žádat o dotace bude možno během srpna.

Peníze obdrží služby s výjimkou příspěvkových organizací, za nimiž nestojí žádný zřizovatel. „Jsem rád, že jsme se postupem času dopracovali k tomuto systému, díky němuž nemusí poskytovatelé služeb být v nejistotě a mít peníze na provoz počátkem roku do té doby, než získají dotaci od státu. To je třeba až v březnu nebo dubnu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Kraj si je vědom toho, že organizace působící v sociální sféře se potýkají s dlouhodobým podfinancováním. Těchto padesát milionů korun představuje pomocnou ruku, kterou jim kraj podává. Těší mne, že se částka poskytovaná těmto organizacím neustále zvyšuje – od pěti a deseti přes třicet až k padesáti milionům. V dalších letech bychom rádi usilovali o její další navýšení, neboť se zvyšuje i počet poskytovaných služeb,“ doplnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Z padesátimilionového příspěvku bude použito 56 % na služby sociální prevence, 40 % na služby sociální péče a 4 % na služby odborného sociálního poradenství. Současně bude maximálně 25 % z celkového objemu určeného na dotační řízení použito na bonifikační kritérium.

Žádost o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje je možné podat v termínu od
7.  srpna do 18. srpna tohoto roku. „Žádosti mohou organizace zasílat pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Hodnotit se bude ve dvou fázích – nejdříve se zkontrolují formální náležitostí žádostí a poté bude následovat věcné hodnocení
a bonifikace u vybraných služeb,“
popsal náměstek Tulpa.

Výplaty finanční podpory budou následovat poté, co rozdělení dotací schválí orgány kraje, tedy v lednu příštího roku.

 

 

 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516

Činnost oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb zajišťuje následující činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti:

Samostatná působnost

 1. zpracovává koncepční a rozvojové dokumenty týkající se problematiky sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými subjekty (odděleními odboru, odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, externími subjekty apod.);

 2. zodpovídá za tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK) včetně Akčních plánů na příslušný kalendářní rok,

 3. spolupracuje s obcemi v kraji na úseku plánování sociálních služeb;

 4. zodpovídá za tvorbu a aktualizaci krajské sítě sociálních služeb;

 5. spolupodílí se na zpracování střednědobého výhledu financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě

 6. zodpovídá za evaluaci a aktualizaci SPRSS LK;

 7. koordinuje finančně plánovací činnosti v resortu dle práva veřejné podpory;

 8. zpracovává a aktualizuje krajské metodiky pro žadatele a příjemce finanční podpory;

 9. organizuje a zajišťuje semináře a setkání s poskytovateli sociálních služeb;

 10. organizuje jednání Kolegia obcí II. a III. typu (K 21), jako poradního orgánu radního odpovědného za sociální oblast;

 11. organizuje a zabezpečuje jednání Krajské koordinační skupiny (jednání se zástupci obcí, poskytovatelů aj.) ve věci plánování, síťování a financování sociálních služeb v kraji;

 12. vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb a realizuje dotační politiku kraje, a to v oblasti neinvestičních dotací určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a spolupracuje s MPSV na realizaci dotační politiky;

 13. administruje dotační tituly resortu sociálních věcí podporované z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách;

 14. podílí se na přípravě výzev dotačních titulů sociálního resortu podporovaných z rozpočtu LK;

 15. organizuje a metodicky vede pracovní setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě a informuje je o metodikách dotačních řízení a o plnění kvantitativních a kvalitativních indikátorů;

 16. zpracovává krajskou žádost o dotaci na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

 17. zpracovává pravidla pro hodnocení žádostí o finanční podporu pro registrované poskytovatele sociálních služeb

 18. vede a administruje dotační řízení pro kraj a poskytovatele dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v softwaru, který pro tyto účely poskytuje krajům MPSV;

 19. přijímá žádosti o dotace od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, vč. příspěvkových organizací sociálního resortu LK;

 20. připravuje podklady pro hodnocení a dává stanoviska k jednotlivým službám;

 21. zajišťuje vyhodnocení žádostí o dotace na podporu kofinancování základních činností sociálních služeb;

 22. administruje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, vč. Dodatků vztahujících se k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách;

 23. zajišťuje sepsání a podpisy smluv s dotčenými subjekty a zodpovídá za registrování smluv v řádném na příslušné portály veřejné správy a na úřední desce;

 24. zodpovídá za uvolňování schválených finančních prostředků dle platných smluv;

 25. garantuje režim nadměrné vyrovnávací platby a řeší korekce ve vztahu k ostatním zdrojům;

 26. zajišťuje systémové sledování účelnosti vyrovnávací platby;

 27. vytváří zprávy pro MPSV o procesu plánování rozvoje sociálních služeb v kraji a o financování sociálních služeb v kraji;

 28. administruje a aktualizuje vstupy datových skladů – benchmarking sociálních služeb a stanovuje hodnoty pro kalkulaci výpočtu optimální výše dotace;

 29. podílí se na zpracování katalogu sociálních služeb v LK;

 30. realizuje jednání pracovních skupin v rámci Odborné skupiny OSV pro plánování a financování sociální oblasti;

 31. poskytuje procesní pomoc pro poskytovatele sociálních služeb (obcím, nestátním neziskovým organizacím aj.) v oblasti dotačního řízení;

 32. poskytuje poradenství registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům v oblasti poskytování sociálních služeb, dotační politiky Evropské Unie, dotační politiky MPSV a Libereckého kraje, příp. dalších dotačních titulů týkajících se financování sociálních služeb;

 33. zpracovává plán kontrolní činnosti a hodnotí kontrolní činnost za příslušné období;

 34. realizuje administrativní kontrolu vyúčtování dotací, které byly přiděleny v rámci dotačních titulů resortu sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb;

 35. provádí kontrolu na místě v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a kontrolu věcného plnění sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 36. provádí kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků, zajišťuje řešení porušení rozpočtové kázně v režimu daňového řádu u příjemců dotační podpory kraje v administraci oddělení;

 37. kontroluje Závěrečné zprávy poskytovatelů sociálních služeb;

 38. administruje hlášení změn poskytovatelů sociálních služeb a zabezpečuje sledování vícezdrojového financování u podpořených subjektů v rámci systému veřejné finanční podpory;

 39. připravuje změny rozpočtu – rozpočtová opatření v rámci kapitoly 917 05 Transfery OSV;

 40. podílí se na správě rozpočtu 926 05 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor sociálních věcí;

 41. provádí vymáhání pohledávek vzniklých v rámci svých vyhlašovaných dotačních titulů;

 42. spolupracuje s věcně příslušnými odbory MPSV, s Úřadem práce ČR a Českým statistickým úřadem;

 43. připravuje materiály a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva LK.

Přenesená působnost

 1. vydává rozhodnutí o registraci sociálních služeb (§ 78 zákona č. 108/2006 Sb.);

 2. vede registr poskytovatelů sociálních služeb a je jeho správcem;

 3. rozhoduje o změně registrace a zrušení sociálních služe;b

 4. kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb;

 5. projednává správní delikty v prvním stupni dle zákona č. 108/2006 Sb.;

 6. administruje průběžný a závěrečný přehled čerpání dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím operačního systému, který poskytuje krajským úřadům MPSV;

 7. odpovídá za finanční vypořádání poskytnuté dotace na svěřeném úseku v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.