Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Právní normy

Zde jsou zveřejněny pouze hlavní právní normy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jejichž znění naleznete např. na http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/​ nebo na http://www.zakonyprolidi.cz/​.

 • Deklarace práv dítěte, přijatá v roce 1959 (zde)

 • Etický kodex sociálních pracovníků České republiky (zde)

 • Listina základních práv a svobod (zde)

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Úmluva o právech dítěte, přijatá v roce 1989 (zde)

 • Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (uveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 12. 12. 2013, ročník 11, částka 5)

 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád