Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotace, granty a výzvy ESIF

Liberecký vyhlašuje dotační výzvu na podporu integrace národnostních menšin a cizinců v roce 2021.

Bližší informace na: https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm 

Lhůta pro podávání žádostí: do 31. května 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace Albatros vyhlášuje stipendijní výzvu pro romské vysokoškolské studenty a studentky na akademický rok 2021/2022.

Cílem výzvy je podpořit vybrané romské VŠ studenty v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji a pomoci jim tak k jejich úspěšnému absolvování univerzity a následnému vstupu na trh práce.  

Přihlášky do stipendijní soutěže mohou podávat romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), v prezenční i distanční formě.
Podrobné informace a přihlášku ke stažení naleznete v příloze tohoto e-mailu a brzy také na stránkách nadace

Žádosti o stipendium mohou studenti zasílat do 8. května 2021. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠMT vyhlašuje dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.

Bližší informace na: Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

Lhůta pro podávání žádostí: do 5. března 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2021“.

Výzva je vyhlášená na celý rok 2021, obsahuje termíny pro podávání žádostí na obě období.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2021.

Cílem výzvy je podpořit vzdělávání romských dětí a žáků, kteří přicházejí z nerovného prostředí, ve kterém jim hrozí nejen sociální vyloučení, ale také nerovné šance pro získání kvalitního vzdělání. Cílem výzvy je zajištění základních podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím projektů, které podporují předškolní vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich účast v předškolním vzdělávání i připravenost na úspěšné zahájení školní docházky, podporují spolupráci rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání, přispívají k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole a působí preventivně proti předčasnému ukončování vzdělávání romských žáků, podporují úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy a napomáhají úspěšné integraci romských a ostatních dětí a žáků prostřednictvím volnočasových aktivit. Výzva směřuje na podporu takových aktivit, do kterých se mohou zapojit nejen romské děti, ale také děti, které sdílejí společný prostor, tak aby bylo možné rozvíjet interkulturní dialog a podpořit vzájemné porozumění v tomto procesu.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.

Veškeré informace na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.

Bližší informace naleznete na odkaze: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-podporu-3?lang=1&ref=m&source=email

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost "Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU"

Bližší informace naleznete na odkaze: https://www.esfcr.cz/vyzva-137-opz

Norské fondy - Výzva na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výzev Ministerstva kultury ČR pro rok 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení na rok 2021 na Podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR a na Podporu integrace příslušníků romské menšiny. Bližší informace o dotačních programech naleznete na https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výzev Úřadu vlády ČR pro rok 2021

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny Výzvy o poskytnutí dotace na rok 2021. Do 21. září 2020 bude možné podat Žádost o poskytnutí dotace. Žádost se předkládá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/.

Stipendium_letak

 Stipendium pro romské studenty - Roma Memorial University Scholarship           

 Bližší informace naleznete zde.