Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

3 Povinnosti poskytovatelů

 

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

 

Ohlašovací povinnost (ust. § 82):

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 písm. d), a doložit tyto změny příslušnými doklady.

Výjimkou jsou změny týkající se údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2; jakož i plán finančního zajištění sociálních služeb, jehož změny se neoznamují.

Informace k oznamování změn registrace sociálních služeb naleznete v samostatné sekci na stránkách registrací sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (ust. § 85):

Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost sdělovat příslušnému krajskému úřadu údaje o poskytovaných sociálních službách. Povinnost poskytovatelů sociálních služeb vykazovat data o poskytovaných službách za předchozí období vyplývá z ust. § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách.

Informace o vykazování naleznete na stránkách MPSV.

Od roku 2014 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni sdělil registrujícímu orgánu, na základě jeho žádosti, zobecněné údaje o počtu osob, kterým poskytují sociální služby, a o charakteru jejich snížené soběstačnosti a potřebách péče, a to ve lhůtě určené registrujícím orgánem. Tato povinnost vyplývá z ust. § 85 opdst. 7 zákona o sociálních službách.

 

Povinnosti týkající se poskytování sociálních služeb (ust. § 88):

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni

 • zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby

 • informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným

 • vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby

 • zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby

 • zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby

 • plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů

 • vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v ust. § 91 odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách

 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb

 • uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v ust. § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách

 • v případě, že poskytují sociální službu podle ust. § 48 zákona o sociálních službách (Domovy pro osoby se zdravotním postižením), přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření)

 • neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v ust. § 92 písm. a) zákona o sociálních službách ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.

 

 

Opatření omezující pohyb osob (ust. § 89):

Opatřením omezujícím pohyb osob (restriktivní opatření) jsou taková opatření, která zamezí uživateli sociální služby pohybovat se svobodně a bez omezení a tím projevovat svou svobodnou vůli.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, anebo jinou osobu, kterou osoba, jíž jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí; jakož i vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

 

Formy opatření omezující pohyb osob

Fyzické úchopy

 • přímý fyzický kontakt s výslovným úmyslem omezit pohyb osoby z důvodu ohrožení zdraví či života uživatele nebo jiných osob

 • užití fyzických úchopů může pomoci zabránit zranění personálu a uživatelů a je omezeno na co nejkratší nutnou dobu s cílem dosáhnout maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné

  Místnost zřízená k bezpečnému pobytu

 • místností zřízenou k bezpečnému pobytu se rozumí prostor upravený takovým způsobem, že při jeho užití člověkem, který ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob, nedojde k jeho zranění, ale uklidnění

 • jediným důvodem pro umístění uživatele v místnosti zřízené k bezpečnému pobytu je zvládnutí jeho chování, kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob

 • místnost zřízenou k bezpečnému pobytu lze použít v rizikové situaci pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření k zabránění rizikového chování a zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů

  Užití léků

 • k užití léků lze v rizikové situaci přistoupit pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita preventivní opatření k zabránění rizikového chování a zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů

 • jediným důvodem pro užití léků rychlého uklidnění, mimo nutnou medikaci ze zdravotních důvodů, je zvládnutí jeho chování, kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob

 • o ordinaci a aplikaci léků rozhoduje lékař, který je přivolán

 • ordinace a aplikace léků rychlého zklidnění se řídí příslušnými právními předpisy

   

  Doporučený postup MPSV ČR pro používání opatření omezující pohyb osob naleznete zde.

 

 

Povinnost dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách:

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku a pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Tato povinnost je dána v § 111 odst. 1 a v § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách.

 

Povinnost ohlásit ukončení činnosti (zrušení registrace):

Poskytovatel sociálních služeb je povinen podat žádost o zrušení registrace nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti. Tato lhůta platí i v případě, kdy poskytovatel požádá o změnu registrace spočívající jen v ukončení některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci. Tato povinnost je dána v ust. § 82 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o sociálních službách.