Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

4 Ohlašování změn v registraci

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou, v souladu s ust. § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), povinni:

 • písemně oznámit změny v registraci týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 písm. d), a doložit tyto změny příslušnými doklady; s výjimkou změn týkajících se údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 a s výjimkou plánu finančního zajištění sociálních služeb; a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly

 • podat písemnou žádost o změnu registrace týkající se změny údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2; na základě které vydá registrující orgán rozhodnutí o změně registrace

 

 

Rozdíl mezi oznámením změn a žádostí o změnu registrace

 

OZNÁMENÍ ZMĚN – nastanou-li změny v údajích, které nejsou obsaženy v rozhodnutí o registraci

Jedná se o tyto změny:

 • kontaktní údaje na poskytovatele či u sociální služby – telefon, fax, e-mail, webová stránka

 • vedoucí zařízení

 • právní forma organizace (např. p.o.; o.p.s.)  

 • údaje o poskytovaných sociálních službách – popis realizace, popis personálního zajištění (dokládá se v tištěné i elektronické podobě na CD)

 • provozní doba poskytování sociální služby

 • působnost sociální služby (např. z kraje Libereckého rozšíření i na kraj Středočeský)

 • nástupy nových zaměstnanců (dokládají se úředně ověřené doklady prokazující bezúhonnost a odbornou způsobilost, včetně aktuálního jmenného seznamu)

  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců od nástupu)

  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení či výuční list)

  • popř. osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu   

 • návrat zaměstnance z mateřské či rodičovské dovolené (dokládá se aktuální výpis z rejstříku trestů včetně aktuálního jmenného seznamu)

 • ukončení pracovních poměrů zaměstnanců včetně odchodu na mateřskou či rodičovskou dovolenou (dokládá se aktuální jmenný seznam)

 • příjmení zaměstnance (dokládá se aktuální jmenný seznam)

 • splnění odborné způsobilosti pracovníků – absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (dokládá se úředně ověřené osvědčení)

 • zakladatelské dokumenty (dokládá se úředně ověřený dokument) 

 • pojistná smlouva – pouze bezprostředně související s rozsahem pojištění poskytovaných sociálních služeb (dokládá se v úředně ověřené kopii)

 • nová smlouva (dojde-li ke změně pojistitele)

 • dodatek k pojistné smlouvě (nedochází-li ke změně pojistitele)

 • změny v právu k objektu nebo prostorám, v nichž jsou poskytovány sociální služby (dokládá se úředně ověřená kopie dokumentu)

 • např. nová nájemní smlouva (z důvodu změny vlastníka)

 • např. dodatek k původní nájemní smlouvě (z důvodu prodloužení doby nájmu)  

 

ŽÁDOST O ZMĚNU REGISTRACE – dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v rozhodnutí o registraci nebo v rozhodnutí o změně registrace

Jedná se o tyto změny:

 • název poskytovatele (dokládá se v úředně ověřené kopii výpis z obchodního či spolkového rejstříku, příp. nové stanovy apod.)

 • statutární orgán (dokládá se v úředně ověřené kopii jmenovací listina nebo usnesení o zvolení apod.)

 • adresa sídla poskytovatele (dokládá se v úředně ověřené kopii vlastnické či jiné právo k prostorám – např. výpis z katastru nemovitostí, jde-li o vlastníka, nebo nájemní smlouva apod.)

 • forma poskytování – pobytová, ambulantní, terénní (dokládá se v písemné i elektronické podobě na CD popis realizace)

 • kapacita (počet) – klientů, lůžek (dokládá se v písemné i elektronické podobě na CD popis realizace a popis personálního zajištění)

 • okruh osob – cílová skupina, věková struktura cílové skupiny (dokládá se v písemné i elektronické podobě na CD popis realizace)

 • doplňující informace ke kapacitě nebo okruhu osob

 • název zařízení (dokládá se v písemné i elektronické podobě na CD popis realizace)

 • adresa místa poskytování sociální služby (dokládá se v úředně ověřené kopii vlastnické či jiné právo k prostorám, kde budou služby poskytovány, a to za účelem poskytování sociálních služeb – např. výpis z katastru nemovitostí, jde-li o vlastníka, nebo nájemní smlouva apod.)

Registrující orgán zahajuje, na základě žádosti poskytovatele, správní řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí o změně registrace. Poskytování sociální služby v souladu s požadovanými změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

 

Nejste-li si jisti, jakým způsobem ohlásit změnu ve své organizaci a jaké doklady je potřebné doložit, doporučujeme obrátit se s dotazem na pracovníky registrace oddělení sociálních služeb.

 

Kontaktní osoby:

Bc. Marta Veselovská, marta.veselovska@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 399 

Bc. Petra Hejcmanová, petra.hejcmanova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 659