Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

5 Kontrola podmínek registrace

 

Plán kontrol plnění podmínek registrace na II. pololetí 2022

Čj. – subjekt kontroly

Termín provedení

vedoucí a členové

kontrolní skupiny

SOC-17/2022

Domov seniorů U Přehrady, z. s.

 II. pololetí
2022
Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: Bc. Petra Hejcmanová

SOC-18/2022

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

 II. pololetí
2022
Vedoucí: Bc. M. Veselovská
Člen:Bc. Petra Hejcmanová

SOC-19/2022

Město Velké Hamry

 II. pololetí
2022
Vedoucí: Bc. M. Veselovská
Člen: Bc. Petra Hejcmanová

SOC-35/2022

Maják plus, z. ú.

II. pololetí
2022
Vedoucí: Bc. M. Veselovská
Člen: Bc. Petra Hejcmanová

Upozorňujeme poskytovatele, že v průběhu pololetí může dojít ke změnám termínů kontrol.

V souvislosti se zákonem č. 206/2009 Sb., ze dne 17. 6. 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), a některé další zákony, registrující orgán s účinností od 1. 8. 2009 kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí, od 1. 1. 2014, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola podmínek registrace je prováděna dle plánu kontrolní činnosti na příslušné pololetí kalendářního roku, případně je provedena jako kontrola mimořádná na základě podnětu či oznámení. Dokumenty potřebnými pro zahájení kontroly jsou Oznámení o zahájení kontroly a Pověření k provedení kontroly. V pověření je uvedeno jméno vedoucího a členů kontrolní skupiny, termín provedení kontroly na místě, předmět kontroly, subjekt kontrolní akce (tj. identifikační údaje poskytovatele) a kontrolované období. Při plnění registračních podmínek se hodnotí zejména aktuální stav.

Kontrola je zaměřena na doklady předkládané dle ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách a plnění oznamovací povinnosti dle ust. § 82 zákona o sociálních službách.

V rámci kontroly je ověřováno:

  • zda jsou nadále splněny všechny podmínky registrace dle ust. § 79 zákona o sociálních službách (tj. zda jsou všechny dokumenty platné);

  • zda údaje uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb odpovídají údajům, které poskytovatel předkládá při kontrole na místě (nesplnění podmínek uvedených v ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách jsou důvodem pro zrušení registrace);

  • zda má poskytovatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb;

  • zda poskytovatel plní, ve stanovené lhůtě, svou ohlašovací povinnost a oznamuje tak písemně registrujícímu orgánu veškeré změny v souladu s ust. § 82 zákona o sociálních službách.

    Poskytovatelům sociálních služeb tak doporučujeme vést kompletní dokumentaci týkající se registrace poskytovatele a registrovaných sociálních služeb.

    Kontrola plnění podmínek registrace je kontrolou formálních dokladů a povinností poskytovatele sociálních služeb. V případě pochybností o kvalitě a nedodržování standardů kvality bude podán podnět k provedení inspekce poskytování sociálních služeb.