Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji

EU-SPOLUFINANCOVÁNO barevné

Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus („OPZ+“), konkrétně jeho Výzvy č. 03_22_006 Podpora procesů ve službách - kraje, zahájil Liberecký kraj realizaci projektu "Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji", registrační č. CZ.03.02.02/00/22_006/0001329. 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 15.795.600,05 Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2026

Doba trvání (v měsících): 36

Projekt pokračuje v reformě péče o duševní zdraví na krajské úrovni v Libereckém kraji ve spolupráci s neziskovými organizacemi a nižšími územně samostatnými celky - ORP v souladu s naplňováním strategických dokumentů jak národních, tak krajských. Vizí projektu je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním v Libereckém kraji, a to zejména vzděláváním sociálních služeb a destigmatizačními aktivitami.

Cílové skupiny projektu:
 • Neformální pečující
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Konkrétní cíle projektu: 
 • Vznik funkční infrastruktury uvnitře kraje, a to na úrovni kraj-obce-Krajská koordinační skupina pro implementaci reformy psychiatrické péče v Libereckém kraji, sociálních službách se zaměřením na podporu péče o duševní zdraví , multidisciplinárních týmech, pacientské úrovni (skupina PEER konzultantů) i spádových psychiatrických nemocnic;
 • Podpora spolupráce zapojených aktérů do reformy péče o duševní zdraví v rámci Libereckého kraje;
 • Vzdělávání a získávání nových kompetencí širšího okruhu pracovníků sociálních služeb díky absolvování stáží/ dalšího odborného vzdělávání/ účasti na případové práci a jejího uplatnění při práci s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním;
 • Získání pracovního místa krajského koordinátora péče o duševní zdraví v Libereckém kraji;
 • Podpora multidisciplinarity;
 • Podpora plánovací struktury při tvorbě, revizi a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.

Klíčové aktivity projektu:

​1. Vzdělávání - zvyšování kompetencí pracovníků v sociálních službách

   a) Zavádění metody "biografická péče" do praxe sociálních služeb v LK

   b) Podpora vzdělávání sociálních služeb zapojených do procesu reformy péče o duševní zdraví

2. Prevence duševních onemocnění u dětí a mládeže

3. Stáže pracovníků sociálních služeb/ členů Krajské koordinační skupiny/ pracovníků obcí (osoby vykonávající sociální práci na obci,            plánovačů komunitního plánování)/ členů multidisciplinárních týmů/ pracovníků kraje

4. Realizace odborných seminářů/ workshopů, webinářů, konferencí/ kulatých stolů/ kampaní pro laickou i odbornou veřejnost

   a) Vznik audiovizuálních výstupů (spotů/aplikace) pro mládež a seniory

   b) Realizace kampaní kraje

   c) Realizace kulatých stolů mezi soc. službami zajišťujícími podporu osobám s duševním onemocněním se složkami IZS či školami

   d) Edukativní přednášky či kulaté stoly pro poskytovatele, rodiče a pečující osoby, opatrovníky a další osoby spolupracující s cílovými         
        skupinami

5. Vzdělávání PEER pracovníků

6. Vznik pracovní pozice Metodik destigmatizačních aktivit v rámci realizačního týmu při Krajském úřadu Libereckého kraje

7. Meziresortní koncepční, koordinační role kraje v řízení sítě služeb na zdravotně-sociálně-vzdělávacím pomezí; metodická podpora a       návrh pilotního ověření fungování sítě multidisciplinárních týmů pro všechny cílové skupiny

   a) Vznik pracovní pozice Koordinátora služeb péče o duševní zdraví

   b) Vznik pracovních pozic odborných garantů pro jednotlivé pracovní podskupiny Krajské koordinační skupiny pro duševní zdraví (tj.   
        podskupiny pro: děti a mladistvé, dospělí SMI, senioři, adiktologičtí klienti)

   c) Vznik "Krajského plánu péče o duševní zdraví Libereckého kraje"

   d) Vznik metodiky GAF


Členové projektového týmu:

Mgr. et Bc. Klára Zajícová, Krajský koordinátor služeb péče o duševní zdraví

                      tel.: +420 485 226 340, +420 771 299 454,  e-mail: klara.zajicova@kraj-lbc.cz

Mgr. Věra Masárová, manažer a finanční manažer projektu

                       tel.: +420 485 226 210, +420 771 299 430, e-mail: vera.masarova@kraj-lbc.cz

Bc. Petra Sedláčková, metodik destigmatizačních aktivit

                       tel.: +420 485 226 454, +420 771 299 599, e-mail: petra.sedlackova@kraj-lbc.cz