Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

uznatelné výdaje

esf 1

 

Veškeré informace naleznete na http://www.esfcr.cz/tag/v%C3%BDdaje .

V případě konkrétního dotazu se písemně obraťte na manažera projektu IP 1 - vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz .

dotaz k datu 25.8.2011 

 

Z důvodu opravy objektu (terasa), při které máme zajištěnou vlastní pracovní sílu, a tudíž nebylo třeba k provedení opravy oslovovat firmu, jsme zapůjčili bourací kladivo. Je půjčovné za toto nářadí uznatelným výdajem?

Odpověď MPSV:
Pronájem bouracího kladiva nesouvisí s předmětem smlouvy, tj. s poskytováním sociální služby. Investiční náklady nesouvisí s poskytovanou službou. Náklad za pro nájem bouracího kladiva tudíž není uznatelný v rámci projektu.

 

1.     Podrobnou analýzou výpisu z tel. účtu jsme zjistili, že se volá často uživatelům služeb na mobilní operátory, posouzením nabídek jsme si spočítali, že by bylo pro nás výhodnější u některých pracovníků přejít z dobíjecích kuponů a volání z pevné linky na paušální poplatky některého z mobilních operátorů, je to ještě možné a za jakých podmínek?

Odpověď:
Možné to je - je jedno, jestli výdaje za telefonní služby hradíte na základě kuponů nebo faktury. Pokud tím ušetříte, pak je to výhodné nejen provozně, ale i finančně.

2.     Jsou způsobilým výdajem náklady na přestěhování kanceláří, konkrétně jde o stěhovací práce?

Odpověď:
Náklady na stěhování jsou způsobilé za podmínky, že stěhované prostory jsou využívány pro sociální službu zařazenou v rámci projektu. V případě, že stěhované prostory jsou využívány pro více služeb, je nutné tyto náklady rozpočítat poměrně mezi více služeb. Uvedené platí i pro kancelářské prostory zaměstnanců, kteří se podílí na realizaci sociální služby zařazené v rámci projektu. Náklady na stěhování by měly být samozřejmě obvyklé v místě a čase a podloženy příslušnou smlouvou či objednávkou. Rovněž je nutné při výběru dodavatele dodržet Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ.

3.     Mohu považovat za způsobilý výdaj přímou podporu klientů? Konkrétně se jedná o službu sociální rehabilitace a podporu by představovala platba cestovného (MHD, vlak, bus) nemajetným klientům.

Odpověď: 
Nejedná se o uznatelný výdaj. Pokud je klient v hmotné nouzi, požádá si o dávku a může z ní hradit běžné výdaje, tedy i náklady spojené s dopravou(kamkoliv). 

4.     Je způsobilým výdajem splátka operativního leasingu za osobní automobil, když tento automobil slouží výhradně pro realizaci individuálních konzultací v terénu dané sociální služby? Příručka uvádí:
- pro individuální projkety:
nájem, splátky operativního leasingu zařízení, vybavení a budov jsou způsobilým výdajem za těchto předpokladů:
- z výpočtu částky za nájem nebo splátky operativního leasingu musí být zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek operativního leasingu žadatele, doba,
po kterou byl předmět nájmu (operativního leasingu) pro projekt využíván a výsledné způsobilé výdaje na nájemné (splátky) operativního leasingu;
- smlouva o nájmu nebo operativním leasingu musí být uzavřena přímo příjemcem podpory nebo partnerem;
- nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu (pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by
byly nižší, nadbytečné výdaje budou odečteny);
- jen pokud dotaci přijímá nájemce (dotace musí být používána na výdaje nájmu);
- budova, zařízení nebo vybavení musí být využívány pro daný projekt.

Odpověď:
V rámci zařízení a vybavení lze hradit veškeré výdaje uvedené v kapitole 3.3 Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ s následujícími výjimkami. Nájem, splátky operativního leasingu zařízení a budov jsou způsobilým výdajem za splnění předpokladů uvedených v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ a za podmínky, že smlouva o nájmu nebo operativním leasingu musí být uzavřena přímo poskytovatelem sociálních služeb.
Takže dle mého názoru ano, jedná se o způsobilý výdaj.

5.     Je možné uvádět ve způsobilých výdajích provizi realitní kanceláře = služby při zajišťování nových prostor pro poskytování sociální služby (organizace dostala výpověď z prostor, ve kterých služby poskytovala, nové prostory, které jsme získali jsou rozhodnutím LK registrovány jako prostory pro poskytování naší sociální služby)?

Odpověď:
Podle metodiky způsobilých výdajů – kapitoly 5 se jedná o nezpůsobilé výdaje.

· smlouvy s dodavateli (event. dodávky na základě vystavené objednávky), které: 
       - nepřináší navýšení přidané hodnoty projektů;

       - jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování);

-          jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem pomoci odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby.

6.     Dobrý den, po přestěhování do nových prostor, které nejsou v našem vlastnictví - jsme v nájmu, zajišťujeme pro provoz sociální služby přiměřený počet WC. Abychom mohli nainstalovat potřebné WC na odpad, který je užší než na který se WC běžně instaluje, potřebujeme zakoupit drtič odpadu. Cena se pohybuje mezi 10-30 tisíci Kč (potřebnou kapacitu drtiče ještě budeme konzultovat). Tento drtič bude v našem majetku a při ev. opuštění pronajatých prostor bude použit opět pro zajištění našeho provozu. Je možné uplatnit nákup drtiče jako uznatelný náklad?
Je možné uplatnit jako uznatelný náklad malování prostor, které nejsou v našem vlastnictví - užíváme je v nájemním režimu pro sociální službu?

Odpověď:
Bude - li drtič odpadu zabudován do odpadního systému, jedná se o neuznatelný výdaj.
Malování - pokud máte v nájemní smlouvě uvedeno, že se budete starat o běžný provoz budovy - je uznatelným výdajem projektu.

7.     Je možné uznat jako způsobilý výdaj Audit účetnictví?

Odpověď:

Audit účetnictví je uznatelný pouze v případě, že je ze zákona povinný. Pokud pro Vás jako pro poskytovatele sociálních služeb zákonná povinnost neexistuje, jedná se o neuznatelný výdaj.

8.     Co se rozumí posledním odstavcem z Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ na str. 9 – náhrada mzdy za dovolenou. Dále cituji: „Stejně tak je nutné toto zohlednit u náhrady mzdy nebo platu“ – dále se sice v textu jedná o náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ale princip by tedy měl být stejný jak u náhrady za čerpanou, tak za nečerpanou dovolenou. Jak je to tedy správně?

Odpověď:
Způsobilý výdaj projektu je pouze náhrada za dovolenou čerpanou a nečerpanou v rozsahu týdnů, které jsou ze zákona povinné, nikoliv povolené. K tomu dále platí, že se tato dovolená musí vztahovat v poměru k úvazku a době realizace projektu.

Příklad : pokud má někdo 0,5 úvazek, je mu proplácena dovolená 0,5, dále pokud na projektu koná práci pouze 6 měsíců, má nárok na dovolenou ve vztahu k poměru 6 měsíců (tj. polovina nároku na dovolenou). Pokud takový zaměstnanec nevyčerpá tuto polovinu dovolené, pak má nárok na náhradu za nečerpanou dovolenou, která mu bude proplacena.

9.     Organizace poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů. V zákoníku práce je uvedeno, že pracovník má nárok na 4 týdny dovolené. Je tento 1 týden navíc uznatelným výdajem (pokud pracovník nespadá do vymezené skupiny uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce)?

Odpověď:
Platí, že co není ze zákona povinné, pouze povolené, není způsobilý výdaj. Pokud tedy zákon neukládá tomu pracovníkovi rovnou nárok na 5 týdnů dovolené, pouze na 4 týdny, není způsobilým nákladem 5. týden dovolené.

10.     Vstupní prohlídka, výpis z rejstříku trestů – jedná se o jiné osobní náklady?

Odpověď:
Vstupní prohlídka je osobním nákladem, výpis z rejstříku trestů je nezpůsobilý výdaj.

11.     Stravenky, které jsou poskytovány přímo klientům, jsou výdaji způsobilými? Pokud ano, jak doložit výdaj, když skutečný výdaj vzniká nákupem ceniny?

Odpověď:
Obecně lze říci, že je vedena nějaká vnitřní evidence příjmů a výdajů cenin a toto včetně dokladu o původním nákupu (třeba na několik měsíců) může být prokazatelným dokladem. Prokážete to nějakým interním dokladem, který v organizaci slouží k záznamu tohoto výdaje. Třeba měsíční závěrka cenin, kde bude uvedeno, že dle přiloženého seznamu osob bylo klientům proti podpisu a dle vnitřní směrnice předáno … počet kusů stravenek.

12.     V soupisce dokladů jsou výdaje za dané období, ale v případě nákladů zaplacených dopředu – např. nájem, který je placen v prosinci 2010 na půl roku, lze rozpočítat na jednotlivé měsíce do projektu, tj. leden až květen poměrnou částí, ale skutečný výdaj byl v prosinci 2010 - lze dát do projektu?

Odpověď:

Jelikož se jedná o individuální projekt, tak máte možnost dát do nákladů projektu i nájemné placené předem, jelikož se vztahuje k danému období. (Uvedeno v příručce D5 Metodika způsobilých výdajů – 1 Obecná pravidla způsobilosti výdajů).

13.     Opravy zařízení a vybavení, které bylo pořízeno před začátkem projektu (ale bylo by uznatelným výdajem projektu, pokud by bylo pořízeno z projektu), není uznatelným výdajem projektu v žádném případě? Ani běžná oprava a údržba – PC, kopírka….

Odpověď:
Běžná oprava kopírky nebo PC, se zdůvodněním, že sice nebylo nakoupeno z projektu, ale pro projekt je používáno na 100 %, lze uhradit, ale cena musí být obvyklá, rentabilní. V případě, že oprava by převýšila cenu nového zařízení, je lepší samozřejmě zakoupit nové.

14.     Opravy a údržba: oprava místnosti pro klienty.

Odpověď:
Pokud opravenou místnost používá i k jiným účelům, musí do nákladů projektu zahrnout pouze poměrnou část, opravu lze udělat v následující platbě a řádně vysvětlit. 

15.     Náhrady v době nemoci – náklady zaměstnavatele – pokud má pracovník úvazek např. 0,2, lze do mzdových nákladů dát podíl náhrad ve výši 20 %?

Odpověď:
Výše náhrady mzdy musí odpovídat zákonu, náklad zaměstnavatele v projektu je jen ta část připadající na danou výši úvazku. Je-li úvazek 0,2, pak náhrada mzdy může být v projektu zahrnuta jako náklad poměrem 20 %.

16.     Platíme koncesionářský poplatek za televizi na azyl. bydlení, není k tomu faktura, platíme čtvrtletně jednou částkou společně za město, měst. policii, DPS, a azyl. bydlení. Stačí náš vnitřní doklad, kde je náš rozpis za konkrétní střediska?

Odpověď:

Ano.

17.     Lze zakoupit z IP pérová zvířátka na dvůr travnatá plocha za domem? Jde o to, že se musí pevně spojit se zemí (zabetonovat) a nevíme do jaké kapitoly by se tato koupě eventuelně řadila. Jedno houpadlo stojí cca 11.000,- Kč.

Odpověď:

Z hlediska projektového toto souvisí s poskytovanou sociální službou, avšak z hlediska účetního se jedná o investici, jelikož je houpadlo pevně spojeno se zemí. Proto je tento výdaj neuznatelný.

18.     Máme v nájmu skútr, lze příslušenství jako jsou přilby, řetěz na uzamčení, rukavice, olej apod. zakoupit přímo z IP?

Odpověď:

Pokud je provoz skútru nezbytný pro poskytování nasmlouvané sociální služby, pak nákup uvedeného je uznatelný náklad.

19.     Z důvodu zakoupení počítačů bylo třeba sjednat novou pojišťovací smlouvu, která zakládala povinnost zajistit okna mřížemi a dveře bezpečnostními zámky. Do kapitoly "zařízení a vybavení", položka "opravy a údržba" proto byly zahrnuty náklady na okenní mříže a bezpečnostní zámky. Jak je to v tomto případě s nutností schválení ze strany objednatele?

Odpověď:
V případě, že jsou zabezpečovací prvky v částce nad 40 tis. Kč, jedná se o technické zhodnocení budovy a z pohledu IP je tento výdaj neuznatelný. Stejně tak je tento výdaj neuznatelný, pokud není budova ve Vašem majetku.

20.     U režijních výdajů má být stanovena metodika výpočtu a ta má být zachována po celou dobu realizace projektu. V případě např. nájemného či energie máme stanovený klíč jako procentický podíl plochy, která je využívána pro projekt, k celkové pronajaté ploše, kterou organizace využívá. V průběhu realizace projektu může dojít ke změně výměry plochy využívané pro projekt (změna využití kanceláře, přesun pracovníků mezi jednotlivými kancelářemi...). Pro rozúčtování některých nákladů v rámci činnosti Krizového centra (Krizové centrum zahrnuje činnosti KP, TKP, SAS a SPO) byl použit klíč odvozený od počtu kontaktů pro jednotlivé poskytované služby. Jedna z činností už nebude v dalším roce poskytována a proto bude třeba stávající klíč upravit. Jak je to v případě změn v použitém způsobu rozúčtování během realizace projektu?

Odpověď:

V monitorovacím období, do kterého bude změna spadat, popíšete tuto změnu v textové části MZ.

21.     Musí mít organizace pro soc. službu SAS zřízen samostatný bankovní účet?

Odpověď:
Ne.

22.     Jak, resp. kdy zaúčtovat zálohy na energie?

Odpověď:
Dodavatel distribuční soustavy dává každému odběrateli na příslušné období rozpis měsíčních záloh. Každý odběratel na základě vlastní zkušenosti má možnost si s distributorem vyjednat výši záloh odpovídající skutečnosti (výše odběru, zvýšení nebo snížení cen) a je na jeho odpovědnosti, jak ji nasmlouvá. Ve sjednané smluvní výši budou zálohy odběratelem (poskytovatelem sociální služby) měsíčně zaúčtovány. V letech 2009, 2010, 2011, 2012 bude možnost vždy vyrovnat doplatky a přeplatky v rámci projektu. V roce 2012 bude nedoplatek k tíži odběratele, pokud se bude jednat o přeplatek, tak bude vrácen na účet Jihomoravského kraje a dále řídícímu orgánu (MPSV).

23.     Je možné finanční prostředky získané od sponzorů nebo ze sbírek použít na službu?

Odpověď:
V rámci projektu nelze, prostředky je možné na službu použít, ale je nutné je vést odděleně od projektu a takto je i vykazovat a vést v rámci účetnictví.

24.     Očkování zaměstnanců, kteří pracují s rizikovými klienty (např. s narkomany) – lze dát do způsobilých výdajů?

Odpověď:
Pokud je očkování povinné, lze uvést do způsobilých výdajů, a to do nákupu služeb.

25.     Inspekce kvality soc. služeb – do jakých výdajů patří, pokud je povinná? Školení bezpečnosti práce je ze zákona povinné, tedy lze dát do výdajů?

Odpověď:
Školení bezpečnosti práce povinné ze zákona patří do nákupu služeb. Inspekci si dodavatel NENAKUPUJE !

26.     V důsledku pozdních plateb dodavatelům byly odvody za SP a ZP ze začátku projektu odeslány později, z toho důvodu došlo k penalizaci za odvody. Jsou to způsobilé výdaje projektu?

Odpověď:
Penále není způsobilý výdaj projektu.

27.     Vstupenky pro klienty na kulturní a společenské akce – do přímé podpory nebo jako nákup služeb?

Odpověď:
Pokud jsou pro poskytování služby nezbytné, pak se jedná o nákup služeb. Musí ale souviset s registrovanou službou a mělo by se jednat např. o fakultativní služby poskytované v rámci registrované služby. Nemám další konkrétní informace, tudíž nemohu jinak specifikovat.

Poznámka: vždy se musí sledovat, že kraj si objednává a hradí nasmlouvané sociální služby a způsobilými výdaji jsou výdaje spojené právě s jejím poskytováním, nikoliv pouze chod samotné organizace.

 

Dotazy 1 - 27 k datu 16.8.2011