Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Základní informace

socialni I   socialni V   žák_II   Bezdomovec   Exekuce

Účelem a předmětem sociálního začleňování je boj s chudobou a zabraňování sociálnímu vyloučení, které má velmi komplexní podobu a projevuje se problémy v mnoha dimenzích, jejichž řešení vyžaduje integrovaný přístup.

Sociální začleňování je v právním řádu České republiky (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

K obecným cílům sociálního začleňování patří:

  • zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám
  • prevence rizika sociálního vyloučení
  • pomoc nejvíce zranitelným
  • mobilizace všech relevantních aktérů

Sociálním vyloučením se podle shora uvedeného zákona rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Za sociálně vyloučené se považují osoby či skupiny osob, které se nacházejí v takové situaci, která je charakterizovaná trvalou nebo chronickou deprivací týkající se dosažitelnosti zdrojů, využití schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, aby se mohly těšit slušné životní úrovni a užívat svých občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv.

Na základě uzavřeného pokračujícího memoranda ze dne 30. 6. 2023 Mininisterstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Odboru pro sociální začleňování (Agentura) spolupracuje s Libereckým krajem a koordinuje svou vzájemnou činnost při vytváření i uskutečňování komplexních sociálních politik. Liberecký kraj s Agenturou spolupracuje již od roku 2014.

Spolupráce se zaměřuje na oblast zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání, sociálních dávkových systémů, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služeb, dluhové problematiky, prevence kriminality, zdraví a participativních postupů.

Usnesením Rady Libereckého kraje č. 2061/19/RK ze dne 19. listopadu 2019 byla uzavřena Deklarace  o spolupráci na projektu "AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ JAKO INOVAČNÍ AKTÉR POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ", která byl zdárně ukončen v červnu 2023.

Mezi důležité aktéry v oblasti sociálního začleňování patří též Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Zadejte text