Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vyjádření odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje k pobytovým službám pro seniory v regionu 

08. 09. 2020

Pobytové služby pro seniory v Libereckém kraji                                                                                                                                                                                                                             Liberec, 8. 9. 2020

S blížícími se krajskými volbami roste zájem novinářů a zástupců politický stran a uskupení o různé informace týkající se pobytových sociálních služeb, určeným zejména pro seniorskou populaci. Prezentovaná data jsou však často zkreslená či neúplná. Následující text by měl pomoci při orientaci v problematice.

Oprávnění k poskytování sociálních služeb

Oprávněním umožňující poskytování sociálních služeb je registrace dané sociální služby na příslušném krajském úřadu. Tuto registraci uděluje vždy místně příslušný krajský úřad (podle místa sídla dané organizace) v přenesené působnosti (výkon státní správy – za Ministerstvo práce a sociálních věcí). Sociální službu může poskytovat kdokoliv, kdo splní příslušné povinnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dostupnost služeb lze ověřit buď v registru poskytovatelů (vede MPSV) nebo v krajském Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje

Financování sociálních služeb

Liberecký kraj (stejně jako ostatní kraje v České republice) zřizuje a spravuje tzv. základní síť sociálních služeb. Kraj ve spolupráci s obcemi koordinuje proces plánování služeb na svém území, tzn., vytváří seznam či databázi služeb (základní síť), které mohou být financovány z veřejných financí, tzn. rozpočtu krajů a obcí. Základní síť je nejenom seznam služeb, ale i dokumentem, který stanovuje počty financovaných lůžek a úvazků nutných k zajištění péče. Výše uvedené platí vždy ve vztahu k dostupným finančním prostředkům (objem finančních prostředků se každoročně zvyšuje).

Při zařazování do základní sítě, kraj nerozlišuje právní formu zřizovatele, tzn., v základní síti jsou, jak organizace zřizované Libereckým krajem (příspěvkové organizace kraje), tak i organizace zřizované obcemi, církvemi, spolky či obchodními společnostmi.

Liberecký kraj zřizuje celkem 18 příspěvkových organizací za účelem zajištění sociálních služeb, a to na území celého kraje.

Zajištění potřebné péče

Primárním úkolem sociálních služeb je poskytnout radu, pomoc a podporu ve chvílích, kdy již potřebné osobě nemůže pomoci ani rodina či společnost, či je tato pomoc nedostatečná/nedostupná. Sociální služby také nelze vztáhnout pouze na služby pro seniory. V současné době existuje přes třicet druhů sociálních služeb, které dokáží reagovat na celé spektrum potřeb. Existují sociální služby pro děti, mladé, dospělé, seniory, smyslově, fyzicky, duševně handicapované, atd. Rozlišujeme také služby na ty, které za osobou dorazí domu (terénní – např. pečovatelská služba), na služby ambulantní (osoba dochází – např. denní stacionář) či služby, které se stávají domovem potřebných osob (pobytové služby – např. domovy pro seniory nebo chráněná bydlení).

Pobytová zařízení pro seniory

Pobytové sociální služby zaměřené na seniorskou populaci jsou domovy pro seniory (§ 49 dle zákona o sociálních službách) a domovy se zvláštním režimem (§ 50 dle zákona o sociálních službách). Domovy pro seniory jsou určeny primárně pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí atd.

Počty lůžek v Libereckém kraji v čase

Počet lůžek ve výše uvedených pobytových službách domovů pro seniory a se zvláštním režimem se dlouhodobě zvyšuje, a to zejména kvůli trendu stárnutí celé populace a delšího průměrného věku dožití. Stejně jako rostl počet lůžek v minulých deseti letech – viz tabulka níže, počítá Liberecký kraj i s dalším růstem lůžek v následujícím/ch desetiletí. Liberecký kraj v tomto roce schválil strategický dokument (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro roky 2021 – 2023), který s tímto rozvojem počítá. Nesmíme také zapomínat na rozvoj a zvyšování kvality (především) terénních pečovatelských služeb, kdy rozšiřování provozní doby i do večerních hodin, zajišťování péče o víkendech a svátcích, umožňují osobám co nejdéle setrvávat doma – ve svém prostředí. 

Liberecký kraj přistupuje ke všem poskytovatelům stejně, tzn., že neznevýhodňuje žádnou právní formu. Systém sociálních služeb nelze redukovat pouze na služby pobytové, neboť stejně důležitá je i podpora potřebným osobám v jejich domácím prostředí.

Liberecký kraj zajišťuje Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje, a to pro všechny cílové skupiny, je tedy zavádějící hovořit pouze o potřebě vzniku „pouze“ pobytových kapacit a „pouze“ např. pro seniory, ale i osoby se zdravotním postižením, pro osoby s duševním onemocněním a dalšími handicapy.

Poskytovatel - název

Služba - paragraf

2010

2020

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

41

41

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

59

59

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

59

59

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

36

36

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

20

18

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

47

52

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

70

66

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

45

45

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

80

80

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

36

111

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

97

22

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

52

37

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

52

60

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

§49 - Domovy pro seniory

166

166

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

§50 - Domovy se zvláštním režimem

34

34

Vývoj počtu lůžek u domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

 

 

rok

počet domovů_§49 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§49 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

 

rok

počet domovů_§50 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§50 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§50 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

2010

neevidujeme

/

889

 

2010

neevidujeme

/

368

2011

neevidujeme

/

1005

 

2011

neevidujeme

/

446

2012

neevidujeme

/

1001

 

2012

neevidujeme

/

365

2013

neevidujeme

/

1183

 

2013

neevidujeme

/

563

2014

neevidujeme

/

968

 

2014

neevidujeme

/

388

2015

19

890

[1]; 22 (kapacity poskytovány na území jiného kraje)

 

 

2015

16

372

neevidujeme

rok

počet domovů_§49 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§49 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

 

rok

počet domovů_§50 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

počet lůžek_§50 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

počet lůžek_§50 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

2016

19

926

neevidujeme

 

2016

16

447

neevidujeme

2017

19

894

neevidujeme

 

2017

16

536

neevidujeme

2018

19

899

neevidujeme

 

2018

16

512

neevidujeme

2019

20

899

neevidujeme

 

2019

17

556

neevidujeme

2020

21

954

[2]; 169

 

2020

19

673

2; 192

2021

21

992

[3]

 

2020

19

635

3

 

[1] Tyto údaje evidují konkrétní registrující orgány dle sídla subjektu, nikoli dle místa působení sociální služby. Ze služeb registrovaných u Krajského úřadu Libereckého kraje byly u sociální služby § 49 Domovy pro seniory, zařazeny v Základní síti Libereckého kraje všechny kapacity u zařízení na území Libereckého kraje. Kapacity (lůžka) poskytovatelů registrovaných u jiných krajských úřadů, které současně nejsou zařazeny v síti kraje, Liberecký kraj zpětně neevidujeme. Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.

[2] Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.

[3] Hodnoty pro rok 2021 pro Liberecký kraj se týkají pouze kapacit zařazených do Základní sítě Libereckého kraje pro rok 2021+; hodnoty v celostátním registru poskytovatelů se mohou změnit po případné registraci dalšího subjektu bez dopadu do sítě kraje 2021.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419